V? chúng tôi

Chào b?n! Mình là Quân và mình yêu thích ti?ng Anh t? lúc nh?. Nh?ng thú th?t là mình ch? s? d?ng t?t ti?ng Anh sau khi t?t nghi?p ??i h?c.

H?i h?c c?p 2, c?p 3 c? ??n gi? h?c ti?ng Anh thì mình l?i khá thích thú. N?m l?p 10 mình còn n?m trong ??i tuy?n thi h?c sinh gi?i ti?ng Anh c?p t?nh.

C?ng gi?ng nh? nhi?u b?n lúc ?ó, mình ch? y?u h?c trong sách và ít có c? h?i giao ti?p v?i ng??i n??c ngoài. Vì lúc ?ó Internet ch?a th?c s? phát tri?n và YouTube c?ng v?y.

Th?m chí lúc lên ??i h?c mình m?i có c? h?i ngân nga m?t s? bài hát ti?ng Anh v?i l?i bài hát ???c in ra trên t? A4.

Cùng lúc ?ó mình m?i b?t ??u xem phim có ph? ?? ti?ng Vi?t trên m?t s? kênh truy?n hình cáp nh? HBO…

??n gi? dù b?n r?n nh?ng mình v?n c? g?ng h?c ti?ng Anh và s? d?ng nó trong công vi?c hàng ngày.

T?t c? nh?ng ki?n th?c mà mình có ???c ??u là t? h?c t? nh?ng khách hàng s? d?ng ti?ng Anh trên kh?p th? gi?i, c? nh?ng ng??i b?n ng? và c? nh?ng ng??i s? d?ng ti?ng Anh nh? là ngôn ng? th? hai.

Th?m chí mình còn g?p nhi?u khách v?i v?n ti?ng Anh r?t h?n ch? và ph?i s? d?ng Google D?ch ?? giao ti?p.

V?i mong mu?n ai c?ng có th? giao ti?p ti?ng Anh m?t cách m?ch l?c, t? nhiên mà mình ?ã l?p ra blog này.

Tuy nhiên v?i v?n ki?n th?c có h?n mình s? không th? nào tránh kh?i sai sót. R?t mong ???c m?i ng??i góp ý nhé!

M?t l?n n?a, mình là Quân. B?n có th? k?t n?i và tìm hi?u thêm v? mình t?i ?ây: https://dangdinhquan.com/.

B?n c?ng có th? liên h? ngay v?i mình t?i ?ây.

Chúc b?n h?c t?t và h?n g?p l?i!