Accused ?i v?i gi?i t? gì? 99% ?i v?i gi?i t? này

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c accused ?i v?i gi?i t? gì? Accused for hay of? Accused of + gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé!

  1/ Accused ?i v?i gi?i t? gì: of

  Kh?i ph?i nói thì of chính là gi?i t? ?i kèm v?i t? accused ph? bi?n nh?t trong ti?ng Anh. V?i th?ng kê không chính th?c thì t? l? có th? g?n 99%.

  Vì v?y ta có c?u trúc là:

  accused of + V-ing

  Khi ?i v?i gi?i t? of, accused ???c s? d?ng ?? ch? ai ?ó b? bu?c t?i v? m?t hành ??ng t?i l?i nào ?ó.

  Accused ?i v?i gi?i t? gì
  Accused ?i v?i gi?i t? gì?

  Ví d?:

  He was accused of stealing money from the company.

  (Anh ta b? bu?c t?i bi?n th? ti?n c?a công ty.)

  She was accused of cheating on the test.

  (Cô ta b? bu?c t?i gian l?n trong bài ki?m tra.)

  Bên c?nh ?ó chúng ta c?ng có m?t c?u trúc r?t ph? bi?n ?ó chính là:

  Accuse sb of

  C?u trúc này dùng ?? bu?c t?i ai ?ó ?ã làm ?i?u gì ?ó x?u xa ho?c sai trái.

  Xem thêm: Worried ?i v?i gi?i t? gì? 5 cách dùng mà b?n nên bi?t

  Ví d?:

  She accused him of stealing her purse.

  (Cô ta t? cáo anh ta ?ã l?y c?p chi?c túi.)

  They accused the company of violating labor laws.

  (H? t? cáo công ty vi ph?m lu?t lao ??ng.)

  Ngoài ?i v?i gi?i t? of là ph? bi?n nh?t thì accused còn ?i v?i các gi?i t? sau nh?ng ít ph? bi?n h?n, th?m chí là hi?m g?p.

  2/ Accused by

  Accused by ???c dùng ?? ch? ai ?ó ?ã b? bu?c t?i b?i m?t ng??i khác do m?t hành ??ng sai trái nào ?ó.

  Ví d?:

  He was accused by the police of robbing a bank.

  (Anh ta b? c?nh sát bu?c t?i c??p ngân hàng.)

  The company was accused by the employees of unfair treatment.

  (Công ty b? nhân viên bu?c t?i ??i x? b?t công.)

  T?ng k?t accused ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i g?n 99% trong các tr??ng h?p s? d?ng ti?ng Anh thì accused s? ?i kèm v?i gi?i t? of. S? ít còn l?i ?i v?i các gi?i t? khác nh?ng r?t hi?m g?p.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua accused ?i v?i gi?i t? gì kèm theo ví d? minh ho?.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *