Apr là tháng m?y: 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t cho b?n

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Apr là tháng m?y, Apr là vi?t t?t c?a tháng m?y trong ti?ng Anh? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Apr là tháng m?y?

  Apr là vi?t t?t c?a t? April có ngh?a là tháng T? trong ti?ng Anh.

  Apr là tháng m?y
  Apr là tháng m?y?

  Ví d?:

  In April, the cherry blossoms bloom in Japan, painting the landscape with shades of pink.

  (Tháng 4, nh?ng bông hoa anh ?ào n? r? ? Nh?t B?n, tô ?i?m cho c?nh quan b?ng nh?ng gam màu h?ng.)

  The April Fool’s Day prank she pulled was so elaborate, everyone fell for it!

  (Trò ?ùa ngày Cá tháng T? mà cô ?y ch?i r?t tinh quái, ai c?ng tin vào nó!)

  Last April, we witnessed a rare celestial event—a meteor shower lighting up the night sky.

  (Tháng 4 v?a r?i, chúng tôi ?ã ch?ng ki?n m?t hi?n t??ng thiên v?n hi?m hoi – m?t tr?n m?a sao b?ng chi?u sáng c? b?u tr?i ?êm.)

  Ngu?n g?c c?a t? April trong ti?ng Anh

  T? April trong ti?ng Anh ???c ??t tên theo t? “Aprilis” trong ti?ng Latin, ???c k? th?a t? “Apr?lis” trong ti?ng Latin c?, có ngu?n g?c t? “aperire”, có ngh?a là “m? ra”.

  Xem thêm: Nov là tháng m?y: 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t cho b?n

  Trong l?ch Gregory, tháng T? th??ng ???c liên k?t v?i mùa xuân ? B?c bán c?u, th?i k? mà cây c?i b?t ??u m?c và hoa n? r?, ?i?u t??ng tr?ng cho s? khai m?, s? sinh sôi và s? t??i m?i c?a thiên nhiên.

  12 tháng vi?t t?t trong ti?ng Anh

  Tháng 1JanuaryJan.
  Tháng 2FebruaryFeb.
  Tháng 3MarchMar.
  Tháng 4AprilApr.
  Tháng 5MayMay.
  Tháng 6JuneJun.
  Tháng 7JulyJul.
  Tháng 8AugustAug.
  Tháng 9SeptemberSept.
  Tháng 10OctoberOct.
  Tháng 11NovemberNov.
  Tháng 12DecemberDec.
  Apr & 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua Apr là tháng m?y, Apr là vi?t t?t c?a tháng m?y trong ti?ng Anh.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *