Aug là tháng m?y: 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t cho b?n

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Aug là tháng m?y, Aug là vi?t t?t c?a tháng m?y trong ti?ng Anh, ngu?n g?c c?a t? này nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Aug là tháng m?y?

  Aug là vi?t t?t c?a t? August trong ti?ng Anh có ngh?a là tháng Tám.

  Aug là tháng m?y
  Aug là tháng m?y?

  Ví d?:

  August is the month when the fireflies dance in the evening sky.

  (Tháng Tám là th?i ?i?m khi ?om ?óm nh?y múa trên b?u tr?i bu?i t?i.)

  In August, the heat is relentless, and people flock to the beaches to cool off.

  (Trong tháng Tám, cái nóng không ng?ng ngh?, và m?i ng??i ?? xô ??n bãi bi?n ?? làm mát.)

  August marks the end of summer and the beginning of the school year for many students.

  (Tháng Tám ?ánh d?u s? k?t thúc c?a mùa hè và s? b?t ??u c?a n?m h?c m?i ??i v?i nhi?u h?c sinh.)

  The August sunsets painted the sky with hues of orange and pink.

  (Hoàng hôn trong tháng Tám ?ã tô ?i?m b?u tr?i b?ng các gam màu cam và h?ng.)

  Ngu?n g?c c?a t? August trong ti?ng Anh

  T? August trong ti?ng Anh xu?t phát t? ti?ng Latin Augustus, ???c ??t theo tên c?a Augustus Caesar, ng??i ?ã th?ng nh?t La Mã và tr? thành Hoàng ?? ??u tiên c?a ?? ch? La Mã c? ??i.

  Aug và 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Tháng 1JanuaryJan.
  Tháng 2FebruaryFeb.
  Tháng 3MarchMar.
  Tháng 4AprilApr.
  Tháng 5MayMay.
  Tháng 6JuneJun.
  Tháng 7JulyJul.
  Tháng 8AugustAug.
  Tháng 9SeptemberSept.
  Tháng 10OctoberOct.
  Tháng 11NovemberNov.
  Tháng 12DecemberDec.
  Aug & 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Xem thêm: Jun là tháng m?y? 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t cho b?n

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua Aug là tháng m?y, Aug là vi?t t?t c?a tháng m?y trong ti?ng Anh, ngu?n g?c c?a t? này nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *