B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 7 m?i nh?t 2023

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Sau ?ây là b?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 7 3 c?t kèm ngh?a ti?ng Vi?t.

  Xem thêm: B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 6

  1/ B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 7

  Nguyên th? (V1)Quá kh? ??n (V2)Quá kh? phân t? (V3)Ngh?a ti?ng Vi?t
  Bewas/werebeenThì, là, ?…
  BecomebecamebecomeTr? nên
  BeginbeganbegunB?t ??u
  BreakbrokebrokenLàm gãy, làm b?
  BringbroughtbroughtMang
  BuildbuiltbuiltXây d?ng
  BlowblewblownTh?i
  BuyboughtboughtMua
  CatchcaughtcaughtB?t gi?, tóm l?y
  ChoosechosechosenCh?n l?a
  Comecamecome??n
  CutcutcutC?t
  DodiddoneLàm
  DrinkdrankdrunkU?ng
  Eatateeaten?n
  FallfellfallenTé ngã, tr??t
  FeelfeltfeltC?m th?y
  FindfoundfoundTìm ki?m
  ForgetforgotforgottenQuên
  FlyflewflownBay
  Getgotgot/gotten???c, có ???c
  GivegavegivenCho, t?ng
  Gowentgone?i
  GrowgrewgrownPhát tri?n, gia t?ng
  Havehadhad
  HearheardheardNghe th?y
  Hithithit?ánh
  HoldheldheldC?m, n?m, gi?
  HurthurthurtLàm ?au
  KeepkeptkeptGi? l?y
  KnowknewknownBi?t
  LeadledledLãnh ??o
  LeaveleftleftR?i kh?i
  Laylaidlaid??, ??t
  LendLentlentCho m??n, cho vay
  LieLaylainN?m
  LoselostlostM?t
  MakemademadeLàm ra
  MeanmeantmeantNgh?a là
  MeetmetmetG?p g?
  PaypaidpaidTr? ti?n
  putputput??t, ??
  Readreadread??c
  RideroderidenLái, c??i
  RingrangrungReo
  RiseroserisenM?c
  RunranrunCh?y
  Sewsewedsewed/sewnMay vá
  SaySaidsaidNói
  SeesawseenTh?y
  SellsoldsoldBán
  SendsentsentG?i
  Setsetset??t, thi?t l?p
  ShineshoneshoneChi?u sáng
  ShootshotshotB?n, ?á (bóng)
  Shutshutshut?óng l?i
  SingsangsungHát
  SitsatsatNg?i
  SleepsleptsleptNg?
  SpeakspokespokenNói (ngôn ng?)
  SpendspentspentTr?i qua
  Standstoodstood??ng
  Stealstolestolen?n c?p
  SweepsweptsweptQuét (nhà)
  TaketooktakenD?n, d?t
  TeachtaughttaughtD?y h?c
  TelltoldtoldK?, b?o
  ThinkthoughtthoughtSuy ngh?
  ThrowthrewthrownQu?ng, ném
  UnderstandunderstoodunderstoodHi?u
  WritewrotewrittenVi?t
  WearworewornM?c, ??i
  B?ng ?ông t? b?t quy t?c l?p 7

  2/ B?ng ??ng t? có quy t?c l?p 7

  Nguyên th? (V1)Quá kh? (V2 và V3)Ngh?a ti?ng Vi?t
  FitfittedV?a v?n
  PlayplayedCh?i
  StopstoppedD?ng l?i
  StudystudiedH?c
  Staystayed?
  TrytriedTh? ??, c? g?ng
  PlantplantedTr?ng cây
  PlanplannedL?p k? ho?ch
  OmitomittedB? sót, b? qua
  PermitpermittedCho phép
  VisitvisitedVi?ng th?m
  OpenopenedM?
  ObeyobeyedVâng l?i
  B?ng ?ông t? có quy t?c l?p 7

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua b?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 7 3 c?t kèm ngh?a ti?ng Vi?t.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *