B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 8 m?i nh?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng mình ôn l?i b?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 8 3 c?t kèm ngh?a ti?ng Vi?t trong bài vi?t sau nhé!

  B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 8

  Nguyên th? (V1)Quá kh? ??n (V2)Quá kh? phân t? (V3)Ý ngh?a
  bewas/werebeenthì, là, ?
  becomebecamebecometr? nên
  beginbeganbegunb?t ??u
  blowblewblownth?i
  breakbrokebrokenb?, làm v?
  bringbroughtbroughtmang
  buildbuiltbuiltxây d?ng
  burstburstburstn?, n? tung
  buyboughtboughtmua
  cancouldcó th?
  catchcaughtcaughtch?p, b?t
  choosechosechosenl?a ch?n
  comecamecome??n
  costcostcosttr? giá
  cutcutcutc?t
  dodiddonelàm
  drawdrewdrawnv?
  drinkdrankdrunku?ng
  drivedrovedrivenlái xe
  eatateeaten?n
  fallfellfallenr?i, té, ngã
  feedfedfedcho ?n, nuôi
  feelfeltfeltc?m th?y
  fightfoughtfoughtchi?n ??u
  findfoundfoundtìm th?y
  flyflewflownbay
  forgetforgotforgottenquên
  forgiveforgaveforgiventha th?
  freezefrozefrozen?ông l?i, ??p
  getgotgottencó ???c, tr? nên
  givegavegivencho, bi?u, t?ng
  gowentgone?i
  growgrewgrownm?c, l?n lên
  hanghunghangtreo
  havehadhad
  hearheardheardnghe, nghe th?y
  hidehidhiddenche d?u, ?n n?p
  hithithit?ánh, ??ng, va
  holdheldheldc?m, t? ch?c
  hurthurthurtlàm ?au, ?au
  keepkeptkeptgi?, gi? gìn
  knowknewknownbi?t
  laylaidlaid??t, ?? (tr?ng)
  leadledledd?n d?t, lãnh ??o
  leanleantleantnghiêng, d?a vào
  learnlearntlearnth?c
  leaveleftleftr?i ?i, ?? l?i
  lendlentlentcho m??n
  letletlet?? cho
  lielaidlainn?m
  lightlightedlitth?p sáng
  loselostlost?ánh m?t, l?c
  makemademadelàm, ch? t?o
  maymight???c phép, có l?
  meetmetmetg?p
  musthad toph?i
  paypaidpaidtr? ti?n
  putputput??t, ??
  readreadread??c
  rideroderiddenc??i, ?i (xe)
  ringrangrungrung, reo
  riseroserisendâng lên
  runranrunch?y
  Saysaidsaidnói
  Seesawseennhìn th?y, th?y
  Sellsoldsoldbán
  sendsentsentg?i
  Setsetset??t, ??
  shakeshookshakenrung, l?c
  shallshoulds?, nên
  shineshoneshonechi?u sáng
  shootshotshotb?n, sút (bóng)
  showshowedshownch?, cho xem
  Shutshutshut?óng l?i
  Singsangsunghát
  Sinksanksunkchìm xu?ng
  Sitsatsatng?i
  sleepsleptsleptng?
  smellsmeltsmeltng?i
  speakspokespokennói
  spendspentspenttiêu, xài, tr?i qua
  splitsplitsplitch?, n?t
  spreadspreadspreadtr?i ra, lan ?i
  standstoodstood?úng
  stealstolestolen?ánh c?p
  strikestrokestricken?ánh, ?ình công
  sweepsweptsweptquét
  swimswamswumb?i
  taketooktakenc?m l?y
  teachtaughttaughtd?y
  teartoretornxé rách
  telltoldtoldk? l?i, nói
  thinkthoughtthoughtngh?, suy ngh?
  throwthrewthrownném, qu?ng
  understandunderstoodunderstoodhi?u
  wakewokewakenth?c d?y
  wearworewornm?c, mang, ??i
  willwoulds?
  winwonwonth?ng cu?c
  writewrotewrittenvi?t
  B?ng ?ông t? b?t quy t?c l?p 8

  Xem thêm: B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 7 m?i nh?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua b?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 8.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *