Blame ?i v?i gi?i t? gì: 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Blame ?i v?i gi?i t? gì, blame on hay blame for, blame sth + on sb là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Hôm nay, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? m?t t? v?ng r?t quen thu?c nh?ng c?ng gây nhi?u khó kh?n cho ng??i h?c, ?ó là blame.

  Blame có th? là m?t ??ng t? ho?c m?t danh t?.

  Khi là ??ng t?, blame có ngh?a là ?? l?i cho ai ho?c cái gì v? m?t vi?c gì ?ó.

  Khi là danh t?, blame có ngh?a là s? khi?n trách ho?c trách nhi?m c?a ai cho m?t v?n ??/m?t ?i?u gì ?ó.

  V?y blame ?i v?i gi?i t? gì? Câu tr? l?i là ph? thu?c vào vai trò c?a blame trong câu và ý ngh?a c? th? mà b?n mu?n truy?n ??t.

  D??i ?ây là m?t s? cách dùng ph? bi?n c?a blame v?i các gi?i t? khác nhau:

  Blame ?i v?i gi?i t? gì: on

  Ta có c?u trúc sau:

  blame sth on sb/sth: ?? l?i cho ai/cái gì v? m?t vi?c gì ?ó

  ?i?u này có ngh?a là ng??i b? ?? l?i không tr?c ti?p gây ra h?u qu? ?ó (ng??i b? ?? l?i có th? không có l?i).

  Blame ?i v?i gi?i t? gì
  Blame ?i v?i gi?i t? gì?

  Ví d?:

  He blamed the accident on me.

  (Anh ?y ?? l?i cho tôi v? v? tai n?n.)

  Don’t blame your mistakes on others.

  (??ng ?? l?i cho ng??i khác v? nh?ng sai l?m c?a b?n.)

  Blame ?i v?i gi?i t? gì: for

  Ta có c?u trúc sau:

  blame sb/sth for sth: khi?n trách ai/cái gì v? m?t vi?c gì ?ó

  ?i?u này có ngh?a là ng??i b? khi?n trách có liên quan ho?c có trách nhi?m v? h?u qu? ?ó (ng??i b? khi?n trách có th? có l?i).

  Ví d?:

  She blamed herself for his death.

  (Cô ?y trách b?n thân v? cái ch?t c?a anh ?y.)

  I don’t blame you for being angry.

  (Tôi không trách b?n vì ?ã t?c gi?n.)

  Ngoài ra n?u blame là m?t danh t? thì ta có c?u trúc sau:

  take the blame (for sth): ch?u trách nhi?m, nh?n l?i cho m?t vi?c gì ?ó

  Trong tr??ng h?p này, blame là danh t? v?i ngh?a là l?i.

  Xem thêm: Result ?i v?i gi?i t? gì: 3 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Ví d?:

  He took the blame for the mistake.

  (Anh ?y ch?u trách nhi?m cho sai l?m ?ó.)

  Nobody wanted to take the blame for the failure.

  (Không ai mu?n nh?n l?i cho s? th?t b?i.)

  Blame ?i v?i gi?i t? gì: with

  Ta có c?u trúc sau:

  blame sb with sth: bu?c t?i ai ?ã làm m?t ?i?u gì ?ó x?u ho?c sai trái

  Cách dùng này không ph? bi?n và th??ng ???c thay th? b?ng accuse sb of sth.

  Ví d?:

  They blamed him with theft.

  (H? bu?c t?i anh ?y v? t?i ?n c?p.)

  She was blamed with lying.

  (Cô ?y b? bu?c t?i nói d?i.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua blame ?i v?i gi?i t? gì, blame on hay blame for, blame sth + on sb là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *