Các c?m t? th??ng g?p trong TOEIC (Top 50)

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Mình t?ng h?p l?i các c?m t? th??ng g?p trong TOEIC g?m h?n 50 c?m t? hay g?p nh?t trong k? thi TOEIC (có c? c?m gi?i t?).

  Xem thêm: Quy ??i TOEIC sang IELTS m?i nh?t

  50 các c?m t? th??ng g?p trong TOEIC

  Holding a book: c?m m?t cu?n sách

  • in line with sth

  Annual pay increases will be in line with inflation.

  (T?ng l??ng hàng n?m s? phù h?p v?i l?m phát.)

  Strolling along the park: ?i d?o quanh công viên

  Go for a walk: ?i d?o

  Looking down at the machine: nhìn xu?ng máy

  Rowing a boat: chèo thuy?n

  Making some copies: photo m?t vài b?n

  Tidying up one’s desk: d?n d?p bàn c?a ai ?ó

  Cleaning the street with a broom: làm s?ch ???ng ph? v?i cái ch?i

  Taking a nap on the bench: ch?p m?t trên gh? dài

  Conducting a phone conversation: nói chuy?n ?i?n tho?i

  The doors is closed: cánh c?a ???c ?óng

  Speaking into the microphone: Nói vào micro

  There is a lamppost: có 1 ?èn ???ng

  Pour the liquid into the cup: ?? ch?t l?ng vào c?c

  Watching a program: xem 1 ch??ng trình

  Working at the computer: làm vi?c trên máy tính

  Staring at the computer: nhìn ch?m ch?m vào máy tính

  Carrying something under her arm: cô ?y mang 1 vài th? trên tay

  Shaking hands: b?t tay

  Holding in a hand: c?m tay

  Sitting across from each other: ng?i ??i di?n nhau

  Opening the bottle’s cap: m? n?p c?a cái l?

  Typing on a keyboard: ?ánh máy

  Examining something: ki?m tra 1 vài th?

  Watering a plant: T??i cây

  Looking at the monitor: nhìn vào máy tính

  Staring into the distance: nhìn ch?m ch?m vào kho?ng không

  Reaching for the item: v?i tay l?y ??

  Entering the building: ?i vào tòa nhà

  Carrying the chairs: mang vác gh?

  Climbing the ladder: trèo lên thang

  Chatting with each other: nói chuy?n v?i nhau

  Standing beneath the tree: ??ng bên d??i cây

  Facing each other: ??i m?t v?i nhau

  Viewing art in the museum: xem tác ph?m ngh? thu?t trong b?o tàng

  Sharing the office space: chia s? v?n phòng cùng nhau

  Taking a photograph: ch?p ?nh

  Attending the conference: tham d? h?i th?o

  Playing different musical instructions: ch?i các nh?c c? khác nhau

  Interviewing a person: ph?ng v?n 1 ng??i

  Waiting with the suitcases: ??i cùng hành lý

  Addressing the audience: nói chuy?n v?i khán gi?

  Sitting under the trees: ng?i d??i g?c cây

  Giving the directions: ??a ra ch? d?n

  Standing in line: ??ng thành hàng

  Booking a trip: ??t ch? cho 1 chuy?n ?i

  Clapping hands: v? tay

  Examining the patient: ki?m tra b?nh nhân

  Enjoying the view: t?n h??ng c?nh quan

  Handing some paper to another: c?m gi?y

  Drinking from a cup: u?ng t? c?c

  Look through the window: nhìn qua c?a s?

  Jogging around the park: ?i b? xung quanh công viên

  Look toward mountains: Nhìn v? phía nh?ng ng?n núi

  Leaning against the wall: d?a vào t??ng

  Watch a child: ng?m nhìn m?t ??a tr?

  Glancing the screen: li?c nhìn màn hình

  Inspect an item for sale: ki?m tra hàng hóa ?? bán

  Paying for the item: thanh toán hàng hóa

  Having a meal: ?n c?m

  Look at the monitor: nhìn vào màn hình

  Posting a notice on the window: ??a ra 1 thông báo trên c?a s?

  View a statue: nhìn 1 t??ng ?ài

  Organizing some papers: s?p x?p m?t vài tài li?u

  Read a newspaper: ??c m?t t? báo

  Looking over the menu: nhìn vào menu

  Examining an item: ki?m tra hàng hóa

  Lying on a bench: n?m trên gh? dài

  Washing the dish: r?a ??a / d?a

  Mowing a lawn: c?t c?

  Watching a music concert: xem m?t bu?i hòa nh?c

  Resting on the grass: n?m ngh? trên c?

  Looking at items: nhìn vào các kho?n, m?c

  Operate heavy machinery: v?n hành máy móc h?ng n?ng

  Carry a parcels: mang nh?ng b?u ki?n

  Adjusting his glasses: ?i?u ch?nh c?p kính

  Hold a document: c?m m?t tài li?u

  Bending over the table: b? cong bàn

  Use a hammer: s? d?ng 1 cái búa

  Boarding the bus: lên xe bus

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua các c?m t? th??ng g?p trong TOEIC.

  Mình s? ti?p t?c c?p nh?t nhi?u h?n n?a.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *