31 cách tr? l?i how are you theo c?m xúc chu?n xác

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i “I am fine, thank you. And you?” là cách tr? l?i how are you mà b?n v?n ngh? trong ??u m?i khi ???c h?i?

  Xem thêm: Tr?t t? tính t? trong Ti?ng Anh: 1 bài th? và 3 m?o nh?

  Câu h?i “How are you?” là m?t trong nh?ng câu h?i ph? bi?n nh?t mà chúng ta th??ng nghe trong cu?c s?ng hàng ngày.

  ?? tr? l?i câu h?i này, có nhi?u cách ?? chúng ta th? hi?n tâm tr?ng c?a mình m?t cách chính xác, tránh m?t màu.

  Trong bài vi?t này, chúng ta s? phân chia các cách tr? l?i How are you thành ba lo?i: khi th?y ?n, khi th?y bình th??ng và khi th?y không ?n.

  Cách tr? l?i How are you khi th?y ?n:

  Cách tr? l?i how are you
  Cách tr? l?i How are you
  • “I’m great, thanks for asking!”
  • “I’m doing well, how about you?”
  • “I’m fantastic, thank you for asking.”
  • “I’m good, how about yourself?”
  • “I’m doing wonderful, thank you.”
  • “I’m excellent, thank you for asking.”
  • “I’m pretty good, how about you?”
  • “I’m doing fine, thanks for asking.”
  • “I’m feeling good, how about yourself?”

  Khi th?y bình th??ng:

  • “I’m okay, thanks for asking.”
  • “I’m doing alright, how about you?”
  • “I’m hanging in there, how about yourself?”
  • “I’m doing okay, thanks for asking.”
  • “I’m doing fine, how about yourself?”
  • “I’m so-so, how about you?”
  • “I’m feeling alright, thanks for asking.”
  • “I’m doing decent, how about yourself?”
  • “I’m alright, how about you?”

  Cách tr? l?i How are you khi th?y không ?n:

  • “To be honest, I’m not doing so well today.”
  • “I’m feeling a bit down today, thanks for asking.”
  • “I’m not doing too great, how about you?”
  • “I’m struggling a bit today, how about yourself?”
  • “I’m feeling a little stressed out today, thanks for asking.”
  • “I’m not feeling my best today, how about yourself?”
  • “I’m feeling a bit overwhelmed today, how about you?”
  • “I’m not doing too hot today, thanks for asking.”
  • “I’m feeling a bit under the weather today, how about you?”

  Dù tâm tr?ng c?a b?n nh? th? nào, hãy luôn tr? l?i câu h?i “How are you?” m?t cách trung th?c và chính xác.

  N?u b?n ?ang tr?i qua m?t kho?ng th?i gian khó kh?n, hãy ??i m?t v?i nó và tìm cách ?? gi?i quy?t. Chúc b?n luôn có m?t ngày t?t lành!

  M?t s? câu h?i thay th? How are you th??ng g?p

  Ngoài câu h?i “How are you?” ra, trong ti?ng Anh còn r?t nhi?u câu h?i khác ?? h?i th?m tình tr?ng c?a ng??i khác.

  D??i ?ây là m?t s? câu h?i ph? bi?n khác mà b?n có th? s? d?ng ?? thay th? cho câu h?i “How are you?“:

  • How have you been?” – câu h?i này dùng ?? h?i v? tình hình g?n ?ây c?a ng??i ?ó, nó có ngh?a t??ng t? v?i câu h?i “What have you been up to?“.
  • What’s new?” – câu h?i này dùng ?? h?i v? nh?ng ?i?u m?i m? ho?c thú v? trong cu?c s?ng c?a ng??i ?ó.
  • How’s your day going?” – câu h?i này h?i v? tình tr?ng c?a ng??i ?ó trong ngày hôm ?ó.
  • How’s your week/month/year been so far?” – câu h?i này dùng ?? h?i v? tình hình c?a ng??i ?ó trong m?t kho?ng th?i gian dài h?n.
  • Are you feeling better today?” – câu h?i này dùng ?? h?i ng??i ?ó n?u h? ?ã b? ?m ho?c b? th??ng gì ?ó tr??c ?ó.
  • How are things with work/school/family?” – câu h?i này dùng ?? h?i v? tình hình c?a ng??i ?ó v?i công vi?c, tr??ng h?c ho?c gia ?ình.
  • How’s your mood today?” – câu h?i này dùng ?? h?i v? tâm tr?ng c?a ng??i ?ó trong ngày hôm ?ó.
  • How’s everything going for you?” – câu h?i này dùng ?? h?i v? m?i th? trong cu?c s?ng c?a ng??i ?ó, không gi?i h?n v? m?t ch? ?? c? th? nào.

  Xem thêm: So far là thì gì: Ch? 1 thì mà b?n c?n bi?t

  Nh?ng câu h?i này có th? giúp b?n m? ??u m?t cu?c trò chuy?n và giúp b?n hi?u rõ h?n v? tình hình c?a ng??i ?ó.

  ??ng th?i, n?u b?n mu?n bi?t rõ h?n v? tình tr?ng c?a ng??i ?ó, b?n nên chú ý ??n cách ng??i ?ó tr? l?i và h?i ti?p ?? hi?u rõ h?n v? hoàn c?nh c?a h?.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua 31 cách tr? l?i How are you trong Ti?ng Anh theo các cung b?c c?m xúc khác nhau.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *