Carry on là gì? 3 cách dùng mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Carry on là gì, carry on Ving hay to V, carry on luggage là gì, carry on with your work ngh?a là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Carry on là gì: ti?p t?c ?i

  Carry on là c?m t? ???c s? d?ng khá ph? bi?n trong ti?ng Anh-Anh có ngh?a là ti?p t?c ?i, ti?p t?c di chuy?n…

  Ví d?:

  Carry on driving until you reach the next intersection.

  (Ti?p t?c lái xe cho ??n khi b?n ??n ngã t? ti?p theo.)

  Carry on (with sth)

  Carry on (with sth) có ngh?a là ti?p t?c v?i vi?c gì ?ó.

  Carry on là gì
  Carry on là gì?

  Ví d?:

  Carry on with your work while I’m away.

  (C? làm vi?c nh? bình th??ng trong lúc tôi ?i v?ng nhé!)

  Xem thêm: Carry out là gì? 7 t? thay th? mà b?n nên bi?t

  Ngoài ra chúng ta còn có c?u trúc sau c?ng có ngh?a t??ng t? nh? trên.

  carry on doing sth = carry on +Ving

  Ví d?:

  She carried on singing even though her voice was hoarse.

  (Cô ?y ti?p t?c hát dù gi?ng ?ã khàn.)

  Carry on là gì: carry on (with sb)

  C?m t? carry on with sb có ngh?a là có quan h? tình ái v?i ai ?ó mà b?n không nên. Tuy nhiên c?m t? khá c?.

  Ví d?:

  They were carrying on a secret affair behind their partners’ backs.

  (H? ti?p t?c có m?i quan h? bí m?t sau l?ng v?/ch?ng c?a mình.)

  M?t s? t? liên quan ??n carry on

  Carry on luggage là gì?

  Carry-on luggage (hand luggage) có ngh?a là hành lý xách tay khi b?n ?i máy bay.

  Carry on with your work ngh?a là gì?

  Carry on with your work có ngh?a là “Ti?p t?c làm công vi?c c?a b?n nhé!”.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua carry on là gì, carry on Ving hay to V, carry on luggage là gì, carry on with your work ngh?a là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *