C?u trúc neither nor: Là gì, cách dùng & 10 bài t?p

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c c?u trúc neither nor là gì, c?u trúc neither nor ??o ng? nh? th? nào, neither nor chia s? ít hay nhi?u? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Neither nor là gì?

  Neither nor là m?t c?p liên t? t??ng quan (correlative conjunctions) ???c dùng ?? k?t n?i hai hay nhi?u t? lo?i gi?ng nhau trong câu, th??ng là danh t?, ??ng t?, tính t? hay tr?ng t?.

  C?u trúc neither nor có ngh?a là “không cái này c?ng không cái kia” hay “không ai hay không gì”.

  Ví d?:

  She likes neither coffee nor tea.

  (Cô ?y không thích cà phê c?ng không thích trà.)

  C?u trúc neither nor
  C?u trúc neither nor

  Neither John nor Mary came to the party.

  (C? John l?n Mary ??u không ??n b?a ti?c.)

  He is neither smart nor handsome.

  (Anh ?y không thông minh c?ng không ??p trai.)

  I can neither confirm nor deny the rumor.

  (Tôi không th? xác nh?n c?ng không th? ph? nh?n tin ??n.)

  Neither nor chia theo ch? ng? nào?

  Khi dùng c?u trúc neither nor ?? k?t n?i hai ch? ng? trong câu, chúng ta ph?i chia ??ng t? theo ch? ng? g?n nh?t v?i ??ng t?.

  Neither nor chia s? ít hay nhi?u? N?u ch? ng? g?n nh?t là s? ít, ??ng t? ph?i chia s? ít. N?u ch? ng? g?n nh?t là s? nhi?u, ??ng t? ph?i chia s? nhi?u.

  C?u trúc neither nor
  C?u trúc neither nor

  Ví d?:

  Neither Tom nor his friends are going to the cinema.

  (C? Tom l?n b?n bè c?a anh ?y ??u không ?i xem phim.)

  Neither the students nor the teacher is happy with the result.

  (C? h?c sinh l?n giáo viên ??u không hài lòng v?i k?t qu?.)

  Neither he nor I am interested in politics.

  (C? anh ?y l?n tôi ??u không quan tâm ??n chính tr?.)

  C?u trúc neither nor ??o ng?

  Khi dùng c?u trúc neither nor ?? b?t ??u m?t câu, chúng ta ph?i ??o ng? ??ng t? và ch? ng? ?? t?o thành câu ph? ??nh.

  Cách ??o ng? này gi?ng nh? khi dùng c?u trúc not only … but also.

  Xem thêm: C?u trúc not only but also: Cách dùng chi ti?t t? A – Z

  Ví d?:

  Neither do I like horror movies nor do I like action movies.

  (Tôi không thích phim kinh d? c?ng không thích phim hành ??ng.)

  Neither is he a good singer nor is he a good dancer.

  (Anh ?y không ph?i là m?t ca s? gi?i c?ng không ph?i là m?t v? công gi?i.)

  Neither have they seen the Eiffel Tower nor have they seen the Statue of Liberty.

  (H? ch?a t?ng nhìn th?y tháp Eiffel c?ng ch?a t?ng nhìn th?y t??ng N? th?n T? do.)

  Xem thêm: It is said that: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Neither here nor there là gì?

  Neither here nor there là m?t thành ng? ti?ng Anh có ngh?a là “không quan tr?ng, không liên quan hay không có ý ngh?a”.

  Thành ng? này ???c dùng ?? ch? s? vi?c hay thông tin nào ?ó không ?nh h??ng hay không liên quan ??n v?n ?? ?ang ???c th?o lu?n hay quan tâm.

  Ví d?:

  Whether he likes it or not is neither here nor there. He has to do it anyway.

  (Anh ?y có thích hay không thì c?ng ch?ng quan tr?ng. Dù sao anh ?y c?ng ph?i làm.)

  The fact that she is rich and famous is neither here nor there. She is still unhappy.

  (Vi?c cô ?y giàu có và n?i ti?ng thì c?ng ch?ng liên quan gì. Cô ?y v?n không h?nh phúc.)

  His opinion is neither here nor there. It doesn’t matter what he thinks.

  (Ý ki?n c?a anh ?y thì c?ng ch?ng có ý ngh?a gì. Không quan tr?ng anh ?y ngh? gì.)

  Neither rhyme nor reason là gì?

  Neither rhyme nor reason là m?t thành ng? ti?ng Anh có ngh?a là “không có lý do hay lý l?, vô lý hay ng? ng?n”.

  Thành ng? này ???c dùng ?? ch? s? vi?c hay hành ??ng nào ?ó không có s? logic, h?p lý hay gi?i thích nào.

  Ví d?:

  There is neither rhyme nor reason for his decision to quit his job.

  (Không có lý do gì cho vi?c anh ?y quy?t ??nh ngh? vi?c.)

  She acts with neither rhyme nor reason. She just does whatever she wants.

  (Cô ?y hành ??ng không lý l? gì c?. Cô ?y ch? làm nh?ng gì cô ?y mu?n.)

  The poem has neither rhyme nor reason. It is just a bunch of random words.

  (Bài th? không có v?n ?i?u hay ý ngh?a gì. Nó ch? là m?t ??ng t? ng?u nhiên.)

  Bài t?p c?u trúc neither nor

  Bài t?p 1:

  Vi?t l?i các câu sau ?ây s? d?ng c?u trúc neither nor ??o ng?:

  1. I don’t like coffee. I don’t like tea either.
  2. She doesn’t like pizza. She doesn’t like hamburgers either.
  3. They don’t like to swim. They don’t like to run either.
  4. He doesn’t like to dance. He doesn’t like to sing either.
  5. I don’t like to read books. I don’t like to watch movies either.
  6. She doesn’t like to play soccer. She doesn’t like to play basketball either.
  7. They don’t like to eat vegetables. They don’t like to eat fruits either.
  8. He doesn’t like to study math. He doesn’t like to study science either.
  9. I don’t like to listen to music. I don’t like to watch TV either.
  10. She doesn’t like to travel by plane. She doesn’t like to travel by train either.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. Neither do I like coffee nor tea.
  2. Neither does she like pizza nor hamburgers.
  3. Neither do they like to swim nor run.
  4. Neither does he like to dance nor sing.
  5. Neither do I like to read books nor watch movies.
  6. Neither does she like to play soccer nor basketball.
  7. Neither do they like to eat vegetables nor fruits.
  8. Neither does he like to study math nor science.
  9. Neither do I like to listen to music nor watch TV.
  10. Neither does she like to travel by plane nor train.

  Hy v?ng bài vi?t này ?ã giúp b?n hi?u rõ h?n v? neither nor là gì, c?u trúc neither nor ??o ng? nh? th? nào, neither nor chia s? ít hay nhi?u.

  C?u trúc neither nor là m?t c?u trúc ng? pháp ti?ng Anh khá ph? bi?n và h?u ích ?? di?n ??t s? ph? ??nh v? hai hay nhi?u s? v?t, s? vi?c hay ng??i nào ?ó.

  B?n hãy c? g?ng áp d?ng c?u trúc này vào giao ti?p và vi?t lách ti?ng Anh c?a mình nhé.

  Chúc b?n h?c t?t!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *