Chúc m?ng ti?ng Anh là gì? 7 cách chúc m?ng mà b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Chúc m?ng ti?ng Anh là gì? Làm sao ?? di?n t? nh?ng cách chúc m?ng trong ti?ng Anh theo 7 cách khác nhau? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Xem thêm: Over the moon là gì? 5 t? ??ng ngh?a mà b?n ?ã bi?t

  Chúc m?ng ti?ng Anh là gì?

  Trong ti?ng Anh, chúc m?ng có ngh?a là Congratulations.

  Congratulations hay congratulation: B?n l?u ý là có thêm ch? s ??ng sau n?a m?i ?úng nha.

  ?ây là m?t c?m t? ???c s? d?ng ?? th? hi?n l?i chúc m?ng ho?c l?i chúc phúc ??n v?i ai ?ó vì ?ã ??t ???c m?t thành tích, hoàn thành m?t công vi?c, hay có m?t s? ki?n quan tr?ng.

  Ví d?:

  Congratulations on your graduation! I’m so proud of you!

  (Chúc m?ng b?n ?ã t?t nghi?p! Tôi r?t t? hào v? b?n!)

  Chúc m?ng ti?ng Anh là gì
  Chúc m?ng ti?ng Anh là gì?

  Congratulations ???c dùng r?ng rãi trong giao ti?p hàng ngày và là m?t ph?n quan tr?ng c?a v?n hóa giao ti?p trong các n?n v?n hóa ti?ng Anh.

  Vi?t t?t c?a t? chúc m?ng trong ti?ng Anh là congrats. ?ây là m?t cách r?t ph? bi?n và thông d?ng ?? vi?t t?t c?m t? này trong giao ti?p tr?c tuy?n, tin nh?n hay email.

  M?t s? câu chúc m?ng ti?ng Anh ph? bi?n

  Ngoài Congratulations ra thì còn có m?t s? cách khác di?n t? s? chúc m?ng nh? sau:

  1/ Good job!

  ?ây là câu chúc m?ng th??ng ???c dùng ?? ??ng viên, khích l? ng??i khác khi h? ?ã hoàn thành t?t m?t công vi?c, m?t nhi?m v? ho?c ??t ???c thành tích ?áng khen ng?i.

  Ví d?:

  Congrats on finishing your report ahead of schedule! Good job!

  (Chúc m?ng b?n hoàn thành báo cáo tr??c th?i h?n! Làm t?t l?m!)

  2/ Well done!

  ?ây là cách khích l?, tán d??ng ng??i khác khi h? hoàn thành m?t công vi?c hay m?t nhi?m v? m?t cách xu?t s?c.

  Ví d?:

  Well done on winning the first prize in the singing competition! You were amazing!

  (B?n ?ã làm r?t t?t khi ?ã giành gi?i nh?t trong cu?c thi hát! B?n th?t tuy?t v?i!)

  3/ Way to go!

  ?ây là m?t cách khích l?, ??ng viên và ?ánh giá cao ng??i khác ?? ti?p t?c c? g?ng và làm t?t h?n.

  Ví d?:

  You’ve been practicing really hard for the marathon. Way to go! Keep it up!

  (B?n ?ã luy?n t?p r?t ch?m ch? cho cu?c ?ua marathon. Ti?p t?c nh? v?y nhé! Hãy c? g?ng!)

  4/ You nailed it!

  ?ây là cách ?ánh giá cao và khích l? khi ai ?ó ?ã làm m?t công vi?c hay hoàn thành m?t nhi?m v? m?t cách xu?t s?c và chuyên nghi?p.

  Ví d?:

  Your presentation was outstanding! You nailed it!

  (Bài thuy?t trình c?a b?n th?t xu?t s?c! B?n ?ã làm r?t t?t!)

  5/ Great job!

  ?ây là cách ??ng viên và ?ánh giá cao n? l?c và thành tích c?a ai ?ó trong m?t công vi?c ho?c m?t hoàn thành.

  Ví d?:

  Great job on the project! Your hard work paid off.

  (D? án này b?n ?ã làm r?t t?t! Công s?c c?a b?n ?ã ???c ??n ?áp.)

  6/ I’m so proud of you!

  ?ây là cách th? hi?n s? t? hào và chúc m?ng t?i ng??i khác khi h? ??t ???c thành công ho?c hoàn thành t?t m?t nhi?m v?.

  Ví d?:

  I’m so proud of you for winning the art competition! Your talent is amazing!

  (Tôi r?t t? hào v? b?n khi giành gi?i trong cu?c thi ngh? thu?t! Tài n?ng c?a b?n th?t ?áng kinh ng?c!)

  Xem thêm: Proud of you là gì? 2 gi?i t? th??ng ?i v?i c?m t? này

  Trên ?ây là m?t s? câu chúc m?ng ti?ng Anh ph? bi?n, ???c s? d?ng trong giao ti?p hàng ngày.

  Chúng có th? ???c dùng ?? ??ng viên, khích l? và chia s? ni?m vui v?i ng??i khác trong nh?ng d?p ??c bi?t ho?c khi ai ?ó ??t ???c m?t thành tích ?áng khen ng?i.

  M?t s? câu chúc m?ng ti?ng Anh khác

  Congratulations on graduation là gì?

  Congratulations on graduation có ngh?a là “Chúc m?ng b?n t?t nghi?p!”

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua chúc m?ng ti?ng Anh là gì (Congratulations) và m?t s? câu chúc m?ng ph? bi?n.

  Chúc b?n thành công nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *