Come down with ngh?a là gì? 1 ngh?a mà mình không ng? t?i

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Come down with ngh?a là gì? Có ph?i là “xu?ng ?ây v?i” không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Come down with something có ngh?a là b? ?m ho?c m?c b?nh. ??c bi?t là trong tr??ng h?p b?nh không quá nghiêm tr?ng.

  Xem thêm:

  ?ây là m?t cách di?n ??t ph? bi?n và có ngh?a t??ng t? v?i “get sick” ho?c “fall ill” trong ti?ng Anh.

  Come down with ngh?a là gì
  Come down with ngh?a là gì?

  Ví d?:

  I think I’m coming down with a cold.

  (Tôi ngh? mình ?ang b? c?m.)

  She came down with the flu last week.

  (Cô ?y b? cúm tu?n tr??c.)

  He came down with a stomach virus and had to stay home from work.

  (Anh ta b? viêm d? dày và ph?i ngh? làm ? nhà.)

  Xem thêm: Stay hungry stay foolish là gì?

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua come down with ngh?a là gì trong ti?ng Anh.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *