C? t? nhiên ti?ng Anh là gì: Bi?t ngay trong 30 giây

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  M?i b?n n??c ngoài ??n ch?i nhà và mu?n h? c? t? nhiên mà không bi?t nói sao? V?y thì cùng mình tìm hi?u c? t? nhiên ti?ng Anh là gì nhé!

  Xem thêm: Chúc m?ng ti?ng Anh là gì?

  C? t? nhiên ti?ng Anh là gì?

  C? t? nhiên trong ti?ng Anh là help yourself.

  Help yourself là m?t cách m?i ng??i khác l?y th? gì ?ó, th??ng là ?? ?n ho?c ?? u?ng, mà không c?n ph?i h?i ai ?ó.

  Ví d?:

  There’s plenty of food in the kitchen. Help yourself to anything you like.

  (Có r?t nhi?u ?? ?n trong b?p. C? t? nhiên dùng nh?ng gì mà b?n thích nhé!)

  C? t? nhiên ti?ng Anh là gì
  C? t? nhiên ti?ng Anh là gì?

  M?t s? b?n nói c? t? nhiên là enjoy yourself.

  Nh?ng c?m t? này th??ng ???c dùng v?i ngh?a là chúc ng??i khác có th?i gian vui v?, th? giãn và th??ng th?c m?t cái gì ?ó nh? m?t món ?n hay m?t k? ngh?…

  Ví d?:

  Have a great time at the party! Enjoy yourself!

  (Chúc b?n vui v? t?i b?a ti?c nhé! Hãy t?n h??ng ?i!)

  C? t? nhiên nh? ? nhà ti?ng Anh là gì?

  Nh?ng n?u b?n mu?n nói là c? t? nhiên nh? ? nhà nhé thì ph?i dùng câu này:

  Make yourself at home!

  (Theo Cambridge)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c? t? nhiên ti?ng Anh là gì và c? t? nhiên nh? ? nhà ti?ng Anh là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *