Decided to V hay Ving? 100% là d?ng này tr? khi…

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Decided to V hay Ving, decide + V gì, sau decided là gì, các c?u trúc th??ng g?p v?i decided là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Xem thêm: V trong ti?ng Anh là gì? 2 lo?i V mà b?n c?n bi?t

  Decided to V hay Ving

  N?u b?n ?ang th?c m?c decided to V hay Ving thì mình xin tr? l?i là ??ng t? theo sau t? decide s? luôn có d?ng là to V.

  Decided to V hay Ving
  Decided to V hay Ving?

  Ta s? có c?u trúc sau:

  decide to do sth: quy?t ??nh làm gì ?ó

  Ví d?:

  I decided to go to the beach instead of staying home.

  (Tôi quy?t ??nh ?i ??n bãi bi?n thay vì ? nhà.)

  She decided to pursue her dream of becoming a doctor.

  (Cô ?y quy?t ??nh theo ?u?i ??c m? tr? thành bác s?.)

  We decided to have a picnic in the park.

  (Chúng tôi quy?t ??nh ?i picnic trong công viên.)

  He decided to quit his job and start his own business.

  (Anh ?y quy?t ??nh ngh? vi?c và b?t ??u kinh doanh riêng.)

  They decided to take a trip around the world.

  (H? quy?t ??nh ?i du l?ch quanh th? gi?i.)

  Khi nào thì decided + V-ing

  N?u sau decidegi?i t? against thì sau ?ó ta s? dùng th? ??ng t? là V-ing.

  Ta có c?u trúc sau:

  decide against doing sth: quy?t ??nh không làm ?i?u gì ?ó

  Ví d?:

  I decided against going on vacation this summer because of the pandemic.

  (Tôi quy?t ??nh không ?i ngh? mát mùa hè này vì ??i d?ch.)

  Xem thêm: Because và because of: C?u trúc, cách dùng, bài t?p (+20 bài t?p)

  She decided against accepting the job offer due to the long working hours.

  (Cô ?y quy?t ??nh không nh?n l?i làm vi?c vì gi? làm quá dài.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua decided to V hay Ving, decide + V gì, sau decided là gì, các c?u trúc th??ng g?p v?i decided là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *