Decision ?i v?i gi?i t? gì? 6 cách dùng mà b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang cân nh?c decision ?i v?i gi?i t? gì? Make a decision ?i v?i gi?i t? gì: Decision on or about? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Vi?c s? d?ng ?úng gi?i t? sau t? “decision” là m?t trong nh?ng thách th?c ngôn ng? ph? bi?n mà nhi?u b?n g?p ph?i.

  ?i?u này ?òi h?i b?n ph?i n?m v?ng và hi?u rõ ý ngh?a c?a các gi?i t?, ?? ch?n ?úng gi?i t? ?i kèm v?i t? “decision” trong các bài vi?t ho?c giao ti?p hàng ngày.

  D??i ?ây là cách s? d?ng các gi?i t? khác nhau v?i t? “decision” kèm các ví d? c? th?.

  Xem thêm: Arrive ?i v?i gi?i t? gì? 5 cách dùng mà b?n nên bi?t

  1/ Decision about

  Decision about th??ng ???c s? d?ng khi nói v? vi?c quy?t ??nh ho?c ??a ra quy?t ??nh v? m?t v?n ?? c? th?, m?t s? l?a ch?n hay m?t tình hu?ng nào ?ó.

  Ví d?:

  I made a decision about which university to attend.

  (Tôi ?ã ??a ra quy?t ??nh v? vi?c ch?n ??i h?c nào ?? h?c.)

  Decision ?i v?i gi?i t? gì
  Decision ?i v?i gi?i t? gì: on

  Xem thêm: Attend ?i v?i gi?i t? gì? Ch? 1 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  They need to make a decision about their vacation plans.

  (H? c?n ph?i ??a ra quy?t ??nh v? k? ho?ch ngh? mát c?a h?.)

  2/ Decision ?i v?i gi?i t? nào: on

  Decision on th??ng ???c s? d?ng khi ?? c?p ??n quy?t ??nh c?a m?t t? ch?c, m?t nhóm, ho?c m?t cá nhân v? m?t v?n ??, m?t v? vi?c, ho?c m?t ?? xu?t c? th?.

  C?u trúc mà chúng ta hay g?p là make a decision on sth.

  Ví d?:

  The board of directors made a decision on the company’s future direction.

  (H?i ??ng qu?n tr? ?ã ??a ra quy?t ??nh v? h??ng ?i t??ng lai c?a công ty.)

  The president will announce his decision on the new policy next week.

  (T?ng th?ng s? thông báo quy?t ??nh c?a ông v? chính sách m?i vào tu?n sau.)

  Xem thêm: Next week là thì gì? 3 thì hay g?p mà b?n c?n bi?t

  3/ Decision to

  Decision to th??ng ???c s? d?ng khi nói v? quy?t ??nh c?a m?t cá nhân ho?c m?t nhóm ng??i v? vi?c th?c hi?n m?t hành ??ng c? th?.

  Ví d?:

  She made a decision to quit her job and start her own business.

  (Cô ?y ?ã quy?t ??nh t? b? công vi?c và b?t ??u kinh doanh riêng c?a mình.)

  They have reached a decision to support the charity.

  (H? ?ã ??a ra quy?t ??nh h? tr? t? ch?c t? thi?n.)

  4/ Decision ?i v?i gi?i t? gì: for

  Decision for th??ng ???c s? d?ng khi nói v? quy?t ??nh ??t ???c trong m?t cu?c th?o lu?n ho?c tranh lu?n và ?? c?p ??n l?a ch?n c?a m?t bên ho?c m?t ph??ng án c? th?.

  Ví d?:

  After much discussion, we reached a decision for the new marketing strategy.

  (Sau nhi?u cu?c th?o lu?n, chúng tôi ?ã ??a ra quy?t ??nh v? chi?n l??c marketing m?i.)

  The jury’s decision for the defendant was unanimous.

  (Quy?t ??nh c?a b?i th?m ?oàn v? b? cáo là ??ng lòng.)

  5/ Decision against

  Decision against th??ng ???c s? d?ng khi ?? c?p ??n quy?t ??nh ph?n ??i, t? ch?i ho?c không ??ng ý v?i m?t ?? xu?t, m?t ý ki?n ho?c m?t l?a ch?n nào ?ó.

  Ví d?:

  The council made a decision against the construction of a new factory in the residential area.

  (H?i ??ng ?ã ??a ra quy?t ??nh ph?n ??i vi?c xây d?ng m?t nhà máy m?i trong khu v?c dân c?.)

  6/ Decision ?i v?i gi?i t? gì: with

  Decision with th??ng ???c s? d?ng khi ?? c?p ??n quy?t ??nh ???c ??a ra chung v?i s? h?p tác ho?c ??ng ý c?a nhi?u ng??i ho?c ??i t??ng khác nhau.

  Ví d?:

  The team made a decision with input from all members.

  (??i ?ã ??a ra quy?t ??nh v?i s? ?óng góp c?a t?t c? các thành viên.)

  The company reached a decision with the approval of the shareholders.

  (Công ty ?ã ??t ???c quy?t ??nh v?i s? ??ng ý c?a các c? ?ông.)

  M?t s? câu h?i liên quan decision ?i v?i gi?i t? gì?

  Make a decision ?i v?i gi?i t? gì?

  Make a decision th??ng ?i v?i gi?i t? “about” ho?c “on” trong ti?ng Anh.
  Ví d?:
  I need to make a decision about my future career.
  (Tôi c?n ph?i ??a ra quy?t ??nh v? t??ng lai ngh? nghi?p c?a mình.)
  Have you made a decision on which college to attend?
  (B?n ?ã ??a ra quy?t ??nh v? tr??ng ??i h?c nào ?? h?c ch?a?)

  Tóm l?i, vi?c s? d?ng ?úng gi?i t? sau t? decision là ?i?u quan tr?ng ?? truy?n ??t ý ngh?a chính xác nh?ng gì b?n mu?n nói.

  Xem thêm: Discussion ?i v?i gi?i t? gì? 7 cách dùng mà b?n nên bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua decision ?i v?i gi?i t? gì kèm các ví d? c? th?.

  Chúc b?n thành công nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *