Deny to V hay Ving: ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Deny to V hay Ving, denied + V gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?ng Anh thì deny có ngh?a là “ph? nh?n m?t ?i?u gì ?ó”. Sau deny ch? có m?t d?ng ??ng t? duy nh?t.

  Deny to V hay Ving?

  Sau deny ch? có m?t d?ng ??ng t? duy nh?t là Ving cho nên ta có c?u trúc sau:

  deny doing sth: ph? nh?n làm ?i?u gì ?ó

  Deny to V hay Ving
  Deny to V hay Ving?

  Ví d?:

  She denied stealing the money from the cash register, but the surveillance camera footage clearly showed her doing it.

  (Cô ?y ph? nh?n ?ã l?y ti?n t? máy tính ti?n nh?ng hình ?nh t? camera giám sát rõ ràng cho th?y cô ?y ?ã làm ?i?u ?ó.)

  He denies cheating on the exam, claiming that he studied really hard and knew all the answers.

  (Anh ta ph? nh?n ?ã gian l?n trong k? thi, kh?ng ??nh r?ng anh ta ?ã h?c r?t ch?m ch? và bi?t t?t c? câu tr? l?i.)

  The suspect denied having any involvement in the robbery, but the police found his fingerprints at the crime scene.

  (Nghi ph?m ph? nh?n b?t k? liên quan nào ??n v? c??p nh?ng c?nh sát ?ã phát hi?n d?u vân tay c?a anh ta t?i hi?n tr??ng.)

  M?t s? c?u trúc khác c?a deny

  Ngoài deny to V hay Ving thì deny còn ???c theo sau b?i 1 danh t?/c?m danh t? ho?c m?nh ??…

  Ta có các c?u trúc sau:

  deny sth: ph? nh?n cái gì ?ó

  Ví d?:

  The company’s spokesperson denied the allegations of environmental pollution caused by their factories.

  (Ng??i phát ngôn c?a công ty ph? nh?n các cáo bu?c v? ô nhi?m môi tr??ng do nhà máy c?a h? gây ra.)

  deny that…: ph? nh?n r?ng…

  Ví d?:

  The CEO denied that the company was going to lay off any employees, but a few days later, a restructuring plan was announced.

  (Giám ??c ?i?u hành ph? nh?n r?ng công ty s? sa th?i b?t k? nhân viên nào, nh?ng vài ngày sau, k? ho?ch tái c?u trúc ???c công b?.)

  Phân bi?t deny và refuse

  C? deny và refuse ??u mang ngh?a là t? ch?i. S? khác nhau gi?a 2 t? này th? hi?n trong b?ng sau:

  RefuseDeny
  T? ch?i làm ?i?u gì ?óPh? nh?n ?i?u gì ?ó
  + to V+ Ving
  Ngoài là ??ng t? còn là m?t danh t? có ngh?a là rác th?iCh? có d?ng ??ng t?
  Phân bi?t denyrefuse

  Xem thêm: Refuse to V hay Ving: ch? 1 d?ng t? này thôi

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua deny to V hay Ving, denied + V gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *