Tuyên b? mi?n tr?

N?u b?n c?n thêm thông tin ho?c có b?t k? câu h?i nào v? tuyên b? t? ch?i trách nhi?m trên trang web c?a chúng tôi, vui lòng liên h? v?i chúng tôi qua email t?i [email protected]. ho?c trang Liên h?.

M?i thông tin ch? ?? tham kh?o và không nên ???c xem là hoàn toàn chính xác t?i m?i th?i ?i?m.

Tuyên b? t? ch?i trách nhi?m ??i v?i NEXT Speak

T?t c? thông tin trên trang web này – https://nextspeak.org/ – ???c công b? v?i thi?n chí và ch? nh?m m?c ?ích cung c?p thông tin tham kh?o cho ng??i h?c.

NEXT Speak không ??a ra b?t k? ??m b?o nào v? tính ??y ??, ?? tin c?y và ?? chính xác c?a nh?ng thông tin này.

B?t k? hành ??ng nào b?n th?c hi?n ??i v?i thông tin b?n tìm th?y trên trang web này (NEXT Speak), b?n hoàn toàn ch?u r?i ro.

NEXT Speak s? không ch?u trách nhi?m v? b?t k? t?n th?t và / ho?c thi?t h?i nào liên quan ??n vi?c s? d?ng trang web c?a chúng tôi.

Chúng tôi khuy?n ngh? b?n ??c nên tham kh?o thêm các ngu?n chính th?ng khác.

T? trang web c?a chúng tôi, b?n có th? truy c?p các trang web khác b?ng cách theo các siêu liên k?t ??n các trang web bên ngoài.

M?c dù chúng tôi c? g?ng ch? cung c?p các liên k?t ch?t l??ng ??n các trang web h?u ích và có ??o ??c, nh?ng chúng tôi không ki?m soát ???c n?i dung và b?n ch?t c?a các trang web này.

Nh?ng liên k?t ??n các trang web khác không ng? ý ?? xu?t cho t?t c? n?i dung ???c tìm th?y trên các trang web này.

Ch? s? h?u trang web và n?i dung có th? thay ??i mà không c?n thông báo và có th? x?y ra tr??c khi chúng tôi có c? h?i xóa m?t liên k?t có th? ?ã tr? nên không còn h?u ích và / ho?c gây h?i.

C?ng xin l?u ý r?ng khi b?n r?i kh?i trang web c?a chúng tôi, các trang web khác có th? có các ?i?u kho?n và chính sách b?o m?t khác ngoài t?m ki?m soát c?a chúng tôi.

Hãy ch?c ch?n ki?m tra Chính sách B?o m?t c?a các trang web này c?ng nh? “?i?u kho?n D?ch v?” c?a chúng tr??c khi tham gia vào b?t k? ho?t ??ng kinh doanh nào ho?c t?i lên b?t k? thông tin nào.

Ngôn ng? h?c là m?t b? môn khá ph?c t?p. Ngay c? các nhà ngôn ng? h?c c?a m?t ngôn ng? nào ?ó còn tranh cãi khá gay g?t v? cách dùng c?a tr??ng h?p nào ?ó. Ti?ng Anh c?ng không ph?i là m?t ngo?i l?.

Chúng tôi luôn d?a vào nh?ng ngu?n thông tin ?áng tin c?y nh?t nh?ng vi?c thi?u sót là không th? tránh kh?i.

Ti?p th? liên k?t

M?t s? liên k?t trên website này d?n ??n các d?ch v? / s?n ph?m bên ngoài.

N?u b?n s? d?ng các d?ch v? / s?n ph?m ?ó qua liên k?t gi?i thi?u c?a chúng tôi, chúng tôi có th? nh?n ???c m?t kho?n hoa h?ng vì ?ã có công gi?i thi?u khách hàng cho h?.

S? ti?n hoa h?ng này (n?u có) s? ???c các d?ch v? / s?n ph?m ?ó thanh toán cho NEXT Speak mà không làm thay ??i giá c?a d?ch v? / s?n ph?m b?n ?ã thanh toán.

N?u b?n có b?t k? khó kh?n nào trong quá trình s? d?ng xin vui lòng liên h? v?i tác nhân cung c?p d?ch v? / s?n ph?m ?ó.

B?n quy?n

M?t s? nguyên li?u t?o nên blog này ví d? nh? m?t s? hình ?nh NEXT Speak có th? thu th?p trên m?ng.

N?u b?n th?y có v?n ?? gì v? b?n quy?n thì hãy liên h? ngay v?i chúng tôi nhé.

Bình lu?n

NEXT Speak r?t c?m kích khi b?n b? chút th?i gian ra vi?t bình lu?n trên blog này.

Nh?ng chúng tôi c?ng xin không phê duy?t các bình lu?n có n?i dung khi?m nhã, liên quan ??n các v?n ?? v? tôn giáo, chính tr?…Hay các bình lu?n không liên quan, ch? trích nhóm ng??i / c?ng ??ng…nào ?ó.

Các bình lu?n góp ý v? n?i dung bài vi?t s? ???c chúng tôi cân nh?c ti?p thu m?t cách nghiêm túc.

N?u b?n mu?n qu?ng cáo s?n ph?m / d?ch v? thì ??ng ng?n ng?i mà hãy liên h? ngay v?i NEXT Speak nhé.

??ng ý

B?ng cách s? d?ng trang web c?a chúng tôi, b?n ??ng ý v?i Tuyên b? t? ch?i trách nhi?m c?a NEXT Speak và ??ng ý v?i các ?i?u kho?n trong tuyên b? này.

C?p nh?t

N?u có b?t k? c?p nh?t, s?a ??i…nào ??i v?i tuyên b? này, nh?ng thay ??i ?ó s? ???c c?p nh?t t?i ?ây.