??ng t? trong ti?ng Anh: T?t t?n t?t t? A – Z

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Trong bài vi?t này mình s? ?i qua t?ng quan v? ??ng t? trong ti?ng Anh ngh?a là gì, ký hi?u nh? th? nào và g?m nh?ng lo?i ??ng t? nào. Cùng b?t ??u nhé!

  ??ng t? trong ti?ng Anh là gì?

  ??ng t? là m?t lo?i t? quan tr?ng trong ti?ng Anh, vì nó th? hi?n hành ??ng, tr?ng thái ho?c s? t?n t?i c?a ch? ng?.

  ??ng t? có th? ???c chia thành nhi?u lo?i khác nhau, nh? ??ng t? b?t quy t?c, ??ng t? tobe, tr? ??ng t?, c?m ??ng t?, ??ng t? khi?m khuy?t, ??ng t? th??ng, n?i ??ng t?, ngo?i ??ng t?.

  Xem thêm: V trong ti?ng anh là gì? 2 lo?i V mà b?n c?n bi?t

  Trong bài vi?t này, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? các lo?i ??ng t? này và cách s? d?ng chúng m?t cách chính xác trong ti?ng Anh.

  ??ng t? b?t quy t?c

  ??ng t? b?t quy t?c là nh?ng ??ng t? không tuân theo quy t?c th??ng l? khi chia thì.

  Chúng có d?ng nguyên m?u (infinitive), quá kh? ??n (past simple) và quá kh? phân t? (past participle) khác nhau.

  ??ng t? trong ti?ng Anh
  ??ng t? trong ti?ng Anh

  Ví d?:

  • Nguyên m?u: go (?i)
  • Quá kh? ??n: went (?ã ?i)
  • Quá kh? phân t?: gone (?ã ?i)

  ?? h?c ???c các ??ng t? b?t quy t?c, b?n ph?i ghi nh? chúng ho?c h?c theo nhóm có cùng d?ng.

  B?n có th? tham kh?o danh sách các ??ng t? b?t quy t?c ? ?ây.

  B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 6B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 7
  B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 8B?ng ??ng t? b?t quy t?c l?p 9
  360 ??ng t? b?t quy t?c thông d?ng
  ??ng t? b?t quy t?c

  Ví d?:

  She went to Hanoi last week.

  (Cô ?y ?ã ?i Hà N?i tu?n tr??c.)

  He has gone to work.

  (Anh ?y ?ã ?i làm.)

  They saw a movie yesterday.

  (H? ?ã xem phim ngày hôm qua.)

  I have seen that movie before.

  (Tôi ?ã xem phim ?ó tr??c ?ây.)

  ??ng t? tobe

  ??ng t? tobe là m?t ??ng t? ??c bi?t trong ti?ng Anh, vì nó có nhi?u ch?c n?ng khác nhau. ??ng t? tobe có th? ???c dùng ??:

  • Th? hi?n s? t?n t?i c?a m?t ng??i, v?t ho?c s? v?t:

  There is a book on the table.

  (Có m?t quy?n sách trên bàn.)

  • Th? hi?n danh tính ho?c thu?c tính c?a m?t ng??i, v?t ho?c s? v?t:

  He is a teacher.

  (Anh ?y là m?t giáo viên.)

  She is beautiful.

  (Cô ?y xinh ??p.)

  • Th? hi?n tr?ng thái ho?c c?m xúc c?a m?t ng??i, v?t ho?c s? v?t:

  I am happy.

  (Tôi vui.)

  They are tired.

  (H? m?t.)

  • Th? hi?n th?i gian ho?c ??a ?i?m:

  It is 10 o’clock.

  (Bây gi? là 10 gi?.)

  We are in Ho Chi Minh City.

  (Chúng tôi ? thành ph? H? Chí Minh.)

  • Th? hi?n m?i quan h? gi?a các ng??i, v?t ho?c s? v?t:

  She is my sister.

  (Cô ?y là ch? gái c?a tôi.)

  This is his car.

  (?ây là xe c?a anh ?y.)

  • Th? hi?n s? thu?c v? ho?c ph? thu?c vào m?t ng??i, v?t ho?c s? v?t:

  The book is mine.

  (Quy?n sách là c?a tôi.)

  He is dependent on his parents.

  (Anh ?y ph? thu?c vào b? m?.)

  • Th? hi?n s? thay ??i ho?c bi?n ??i c?a m?t ng??i, v?t ho?c s? v?t:

  The weather is getting colder.

  (Th?i ti?t ?ang tr? nên l?nh h?n.)

  She is becoming a doctor.

  (Cô ?y ?ang tr? thành m?t bác s?.)

  • Th? hi?n s? ??ng ý ho?c ph? ??nh:

  I am not a student.

  (Tôi không ph?i là m?t sinh viên.)

  He is right.

  (Anh ?y ?úng.)

  • Th? hi?n s? gi? ??nh ho?c ?i?u ki?n:

  If I were you, I would study harder.

  (N?u tôi là b?n, tôi s? h?c ch?m h?n.)

  He would be happy if he had more money.

  (Anh ?y s? vui n?u anh ?y có nhi?u ti?n h?n.)

  ??ng t? tobe có th? ???c chia theo s? ít (singular) ho?c s? nhi?u (plural), và theo các thì khác nhau. B?n có th? tham kh?o b?ng chia ??ng t? tobe ? ?ây.

  Ví d?:

  • I am a student. (Tôi là m?t sinh viên.)
  • You are my friend. (B?n là b?n c?a tôi.)
  • He is a doctor. (Anh ?y là m?t bác s?.)
  • She is a teacher. (Cô ?y là m?t giáo viên.)
  • It is a cat. (?ó là m?t con mèo.)
  • We are happy. (Chúng tôi vui.)
  • You are smart. (B?n thông minh.)
  • They are tired. (H? m?t.)

  Tr? ??ng t?

  Tr? ??ng t? là nh?ng ??ng t? ???c dùng k?t h?p v?i m?t ??ng t? khác ?? t?o thành các c?u trúc ng? pháp khác nhau, nh? th? hi?n thì, th? b? ??ng, th? ph? ??nh, th? nghi v?n, th? c?u khi?n, th? kh? n?ng, th? ý chí, th? ngh?a v?, th? l?ch s?, th? c?m xúc, th? suy ?oán, th? l?i khuyên, th? l?i yêu c?u, th? l?i m?i, th? l?i h?a, th? l?i ?e d?a, v.v.

  Có hai lo?i tr? ??ng t? chính trong ti?ng Anh: tr? ??ng t? chính và tr? ??ng t? ph?.

  • Tr? ??ng t? chính

  Tr? ??ng t? chính là nh?ng tr? ??ng t? có ý ngh?a riêng và có th? ???c dùng nh? m?t ??ng t? thông th??ng.

  Các tr? ??ng t? chính bao g?m: be, have, do.

  Ví d?:

  She is studying English.

  (Cô ?y ?ang h?c ti?ng Anh.)

  -> Tr? ??ng t? be dùng ?? t?o thành thì hi?n t?i ti?p di?n.

  He has finished his homework.

  (Anh ?y ?ã hoàn thành bài t?p v? nhà.)

  -> Tr? ??ng t? have dùng ?? t?o thành thì hi?n t?i hoàn thành.

  They do not like coffee.

  (H? không thích cà phê.)

  -> Tr? ??ng t? do dùng ?? t?o thành câu ph? ??nh ? thì hi?n t?i ??n.

  • Tr? ??ng t? ph?

  Tr? ??ng t? ph? là nh?ng tr? ??ng t? không có ý ngh?a riêng và ch? ???c dùng k?t h?p v?i m?t ??ng t? khác ?? t?o thành các c?u trúc ng? pháp khác nhau.

  Các tr? ??ng t? ph? bao g?m: can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need to, dare to

  Ví d?:

  She can speak three languages.

  (Cô ?y có th? nói ???c ba ngôn ng?.)

  -> Tr? ??ng t? can dùng ?? th? hi?n kh? n?ng.

  He could run faster when he was young.

  (Anh ?y có th? ch?y nhanh h?n khi anh ?y còn tr?.)

  -> Tr? ??ng t? could dùng ?? th? hi?n kh? n?ng trong quá kh? ho?c l?ch s? trong hi?n t?i.

  You may go now.

  (B?n có th? ?i bây gi?.)

  -> Tr? ??ng t? may dùng ?? th? hi?n s? cho phép ho?c kh? n?ng.

  It might rain tomorrow.

  (Có th? tr?i s? m?a ngày mai.)

  -> Tr? ??ng t? might dùng ?? th? hi?n kh? n?ng ho?c suy ?oán.

  I will call you later.

  (Tôi s? g?i b?n sau.)

  -> Tr? ??ng t? will dùng ?? th? hi?n ý chí, l?i h?a, l?i ?e d?a, suy ?oán ho?c t??ng lai ??n.

  She would like some coffee.

  (Cô ?y mu?n u?ng m?t ít cà phê.)

  -> Tr? ??ng t? would dùng ?? th? hi?n ý mu?n, l?ch s?, ?i?u ki?n ho?c t??ng lai trong quá kh?.

  We shall overcome.

  (Chúng ta s? v??t qua.)

  -> Tr? ??ng t? shall dùng ?? th? hi?n ý chí, l?i h?a, l?i m?i, l?i yêu c?u ho?c t??ng lai ??n (ch? y?u ? s? ít).

  You should study harder.

  (B?n nên h?c ch?m h?n.)

  -> Tr? ??ng t? should dùng ?? th? hi?n l?i khuyên, ngh?a v?, suy ?oán ho?c ?i?u ki?n.

  He must be tired.

  (Anh ?y ch?c là m?t.)

  -> Tr? ??ng t? must dùng ?? th? hi?n ngh?a v?, suy ?oán, c?m ?oán ho?c c?n thi?t.

  You ought to respect your elders.

  (B?n nên tôn tr?ng ng??i l?n tu?i.)

  -> Tr? ??ng t? ought to dùng ?? th? hi?n l?i khuyên, ngh?a v? ho?c ?i?u ki?n.

  You need to finish your work.

  (B?n c?n ph?i hoàn thành công vi?c c?a b?n.)

  -> Tr? ??ng t? need to dùng ?? th? hi?n nhu c?u, yêu c?u ho?c c?n thi?t.

  He dares to speak the truth.

  (Anh ?y dám nói s? th?t.)

  -> Tr? ??ng t? dare to dùng ?? th? hi?n s? gan d?, li?u l?nh ho?c thách th?c.

  C?m ??ng t?

  C?m ??ng t? là m?t nhóm g?m m?t ??ng t? và m?t gi?i t? ho?c m?t phó t?, t?o thành m?t ý ngh?a m?i khác v?i ý ngh?a c?a các thành ph?n riêng r?.

  C?m ??ng t? có r?t nhi?u trong ti?ng Anh và b?n ph?i h?c thu?c chúng ?? s? d?ng chúng m?t cách t? nhiên và chính xác.

  Ví d?:

  He turned on the light.

  (Anh ?y b?t ?èn.)

  -> C?m ??ng t? turn on có ngh?a là b?t.

  She looked after the children.

  (Cô ?y ch?m sóc các con.)

  -> C?m ??ng t? look after có ngh?a là ch?m sóc.

  They gave up smoking.

  (H? b? thu?c lá.)

  -> C?m ??ng t? give up có ngh?a là t? b?.

  He ran into an old friend.

  (Anh ?y tình c? g?p m?t ng??i b?n c?.)

  -> C?m ??ng t? run into có ngh?a là tình c? g?p.

  B?n có th? tham kh?o danh sách các c?m ??ng t? ph? bi?n ? ?ây.

  Look intoLook on
  Look up to
  Take onTake over
  Take after
  Call offCall out
  Call up
  Go offGo ahead
  Come up withCome down with
  Come down to
  Carry outCarry on
  Carry away

  ??ng t? khi?m khuy?t

  ??ng t? khi?m khuy?t là m?t lo?i ??ng t? ??c bi?t trong ti?ng Anh, vì chúng không tuân theo các quy t?c chung c?a các ??ng t? khác.

  ??ng t? khi?m khuy?t có nh?ng ??c ?i?m sau:

  • Không có d?ng nguyên m?u (không có to) ho?c d?ng quá kh? phân t? (-ed).
  • Không thêm -s khi chia ? ngôi th? ba s? ít ? thì hi?n t?i ??n.
  • Không dùng v?i tr? ??ng t? do ?? t?o thành câu ph? ??nh ho?c nghi v?n, mà ch? c?n thêm not ho?c ??o ng?.
  • Không dùng v?i tr? ??ng t? will ?? t?o thành t??ng lai ??n, mà ch? c?n dùng d?ng hi?n t?i c?a chúng.
  • Luôn ?i kèm v?i m?t ??ng t? khác ? d?ng nguyên m?u (không có to).

  Có n?m ??ng t? khi?m khuy?t chính trong ti?ng Anh: can, could, may, might, must.

  Ngoài ra, còn có m?t s? c?m t? ???c coi nh? ??ng t? khi?m khuy?t, nh?: be able to, be supposed to, had better, have to, have got to, need to, ought to, used to.

  Ví d?:

  He can play the guitar.

  (Anh ?y có th? ch?i ?àn ghi ta.)

  -> ??ng t? khi?m khuy?t can dùng ?? th? hi?n kh? n?ng.

  She could speak English when she was five.

  (Cô ?y có th? nói ti?ng Anh khi cô ?y n?m tu?i.)

  -> ??ng t? khi?m khuy?t could dùng ?? th? hi?n kh? n?ng trong quá kh?.

  You may leave now.

  (B?n có th? ra v? bây gi?.)

  -> ??ng t? khi?m khuy?t may dùng ?? th? hi?n s? cho phép ho?c kh? n?ng.

  It might rain tomorrow.

  (Có th? tr?i s? m?a ngày mai.)

  -> ??ng t? khi?m khuy?t might dùng ?? th? hi?n kh? n?ng ho?c suy ?oán.

  You must study hard.

  (B?n ph?i h?c ch?m ch?.)

  -> ??ng t? khi?m khuy?t must dùng ?? th? hi?n ngh?a v?, c?m ?oán ho?c suy ?oán.

  He is able to swim.

  (Anh ?y có kh? n?ng b?i.)

  -> C?m t? be able to dùng ?? th? hi?n kh? n?ng.

  You are supposed to be here at 9.

  (B?n ???c cho là ph?i có m?t ? ?ây lúc 9 gi?.)

  -> C?m t? be supposed to dùng ?? th? hi?n s? mong ??i ho?c gi? ??nh.

  You had better see a doctor.

  (B?n nên ?i g?p bác s?.)

  -> C?m t? had better dùng ?? th? hi?n l?i khuyên m?nh m?.

  She has to work hard.

  (Cô ?y ph?i làm vi?c ch?m ch?.) –

  > C?m t? have to dùng ?? th? hi?n ngh?a v? ho?c c?n thi?t.

  He has got to finish his project.

  (Anh ?y ph?i hoàn thành d? án c?a mình.)

  -> C?m t? have got to dùng ?? th? hi?n ngh?a v? ho?c c?n thi?t m?t cách kh?n thi?t.

  She needs to clean her room.

  (Cô ?y c?n ph?i d?n phòng c?a mình.)

  -> C?m t? need to dùng ?? th? hi?n nhu c?u ho?c yêu c?u.

  You ought to respect your elders.

  (B?n nên tôn tr?ng ng??i l?n tu?i.)

  -> C?m t? ought to dùng ?? th? hi?n l?i khuyên, ngh?a v? ho?c ?i?u ki?n.

  He used to smoke a lot.

  (Anh ?y ?ã t?ng hút thu?c r?t nhi?u.)

  -> C?m t? used to dùng ?? th? hi?n thói quen trong quá kh?.

  ??ng t? th??ng

  ??ng t? th??ng là nh?ng ??ng t? thông th??ng trong ti?ng Anh, không ph?i là ??ng t? khi?m khuy?t, tr? ??ng t? ho?c ??ng t? tobe.

  ??ng t? th??ng có th? ???c chia theo các quy t?c sau:

  • Thêm -s khi chia ? ngôi th? ba s? ít ? thì hi?n t?i ??n. Ví d?: He works hard. (Anh ?y làm vi?c ch?m ch?.)
  • Thêm -ed khi chia ? quá kh? ??n ho?c quá kh? phân t? (tr? các ??ng t? b?t quy t?c). Ví d?: She walked to school. (Cô ?y ?ã ?i b? ??n tr??ng.)
  • Thêm -ing khi chia ? thì hi?n t?i ti?p di?n ho?c quá kh? ti?p di?n. Ví d?: They are playing soccer. (H? ?ang ch?i bóng ?á.)

  ??ng t? th??ng có th? ???c dùng ?? th? hi?n hành ??ng, tr?ng thái ho?c s? t?n t?i c?a ch? ng?, tùy thu?c vào lo?i ??ng t?: n?i ??ng t? ho?c ngo?i ??ng t?.

  N?i ??ng t?

  N?i ??ng t? là nh?ng ??ng t? ch? c?n m?t ch? ng? ?? t?o thành m?t câu hoàn ch?nh, không c?n m?t tân ng?.

  N?i ??ng t? th??ng th? hi?n hành ??ng không có tác ??ng lên m?t ng??i, v?t ho?c s? v?t nào khác.

  Ví d?:

  He sleeps.

  (Anh ?y ng?.)

  She cries.

  (Cô ?y khóc.)

  They laugh.

  (H? c??i.)

  Ngo?i ??ng t?

  Ngo?i ??ng t? là nh?ng ??ng t? c?n m?t ch? ng? và m?t tân ng? ?? t?o thành m?t câu hoàn ch?nh.

  Ngo?i ??ng t? th??ng th? hi?n hành ??ng có tác ??ng lên m?t ng??i, v?t ho?c s? v?t nào khác.

  Xem thêm: Transitive verb là gì? 2 lo?i transitive verb b?n c?n n?m

  Ví d?:

  He loves her.

  (Anh ?y yêu cô ?y.)

  She reads a book.

  (Cô ?y ??c m?t quy?n sách.)

  They eat rice.

  (H? ?n c?m.)

  T?ng k?t ??ng t? trong ti?ng Anh

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua ?i qua t?ng quan v? ??ng t? trong ti?ng Anh ngh?a là gì, ký hi?u nh? th? nào và g?m nh?ng lo?i ??ng t? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *