Drift apart là gì? 1 c?m giác mà ai r?i c?ng s? tr?i qua

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Drift apart là gì, drift apart from friends là gì, t? nào ??ng ngh?a v?i drift apart, t? nào trái ngh?a v?i drift apart? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Drift apart là gì?

  Trong ti?ng Anh thì drift apart có ngh?a là “phai nh?t”, dùng ?? ch? m?t m?i quan h? d?n m?t ?i theo th?i gian ho?c kho?ng cách.

  Drift apart from friends có ngh?a là “tình b?n tr? nên phai nh?t” do m?t lý do nào ?ó nh? lâu r?i không liên l?c…

  Drift apart là gì
  Drift apart là gì?

  Ví d?:

  Trang and I used to be very close, but over time we began to drift apart.

  (Trang và tôi tr??c ?ây r?t g?n g?i nh?ng qua th?i gian chúng tôi b?t ??u tr? nên xa cách.)

  After graduating from college, my friends and I gradually drifted apart and started our own lives.

  (Sau khi t?t nghi?p ??i h?c, b?n bè tôi d?n trôi xa nhau và b?t ??u cu?c s?ng c?a riêng mình.)

  If we don’t make an effort to stay in touch, we will inevitably drift apart.

  (N?u chúng ta không n? l?c ?? gi? liên l?c, chúng ta s? d?n m?t ?i s? g?n k?t.)

  Xem thêm: Keep in touch là gì? 5 t? ??ng ngh?a v?i keep in touch

  Most of us, even with every communication option possible, drift apart from friends.

  (?a s? chúng ta, k? c? khi có các ph??ng ti?n giao ti?p, c?ng d?n xa cách b?n bè c?a mình.)

  T? ??ng ngh?a v?i drift apart

  M?t s? t? ??ng ngh?a v?i drift apart là: grow apart, become distant, separate gradually, fall out of touch.

  T? trái ngh?a v?i drift apart

  T? trái ngh?a v?i drift apart có th? là “bond,” “unite,” ho?c “connect.”

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua drift apart là gì, m?t s? t? ??ng ngh?a và t? trái ngh?a v?i drift apart.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *