Figure out là gì? 6 t? ??ng ngh?a mà b?n ?ã bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  To figure out là gì, làm sao ?? phân bi?t figure outfind out, t? nào ??ng ngh?a v?i figure out? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Figure out là gì?

  Figure out có ngh?a là tìm hi?u ho?c gi?i quy?t m?t v?n ?? nào ?ó.

  ?ây là m?t c?m t? ph? bi?n trong ti?ng Anh và th??ng ???c s? d?ng trong nhi?u hoàn c?nh khác nhau.

  Ví d?:

  I can’t figure out how to solve this math problem.

  (Tôi không th? gi?i bài toán này ???c.)

  Can you help me figure out what’s wrong with my car?

  (B?n có th? xem giúp tôi xe b? gì không?)

  It took me a while to figure out how to use this new software.

  (Ph?i m?t m?t lúc tôi m?i bi?t cách s? d?ng ph?n m?m m?i này.)

  Figure out là gì
  Figure out là gì?

  Ngoài ra thì b?n c?ng có th? tách t? figure out ra ?? chèn something/somebody/it ? gi?a.

  Ví d?:

  When you’ve figured the answer out, put your hand up.

  (B?n nào tìm ra ?áp án r?i thì gi? tay lên nhé!)

  I’ve never been able to figure him out.

  (Tôi ch?a bao gi? hi?u ???c anh ?y.)

  Phân bi?t figure out và find out

  Figure outfind out ??u có ngh?a là tìm hi?u ho?c phát hi?n ra ?i?u gì ?ó. Tuy nhiên có m?t s? khác bi?t nh? v? cách s? d?ng và ý ngh?a ? ?ây.

  Figure out th??ng ???c s? d?ng khi ai ?ó tìm ki?m câu tr? l?i ho?c gi?i pháp cho m?t v?n ?? nào ?ó m?t cách ch? ??ng. Trong khi find out th??ng ám ch? vi?c phát hi?n ra ?i?u gì ?ó m?t cách vô tình ho?c b?t ng?.

  Xem thêm: Call up là gì? 2 ngh?a mà b?n c?n h?c

  Ví d? v? figure out:

  I need to figure out how to fix my computer.

  (Tôi c?n tìm ra cách s?a máy tính.)

  We need to figure out a way to increase sales.

  (Chúng ta c?n tìm cách t?ng doanh s? bán hàng.)

  Ví d? v? find out:

  She was shocked when she found out she had won the lottery.

  (Cô ?y b? s?c khi phát hi?n ra mình ?ã trúng x? s?.)

  Xem thêm: Find out là gì: 5 t? ??ng ngh?a mà b?n có th? bi?t

  Nh? v?y là b?n ?ã bi?t figure out là gì r?i ?úng không nào. V?y nh?ng t? nào ??ng ngh?a v?i t? này?

  T? ??ng ngh?a v?i figure out

  Có nhi?u t? ??ng ngh?a v?i figure out nh? “solve“, “work out“, “sort out“, “understand“, “comprehend“, “fathom“…Ngoài ra còn nhi?u t? khác n?a.

  Ví d?:

  solveI need to solve this puzzle. (Tôi c?n gi?i quy?t câu ?? này.)
  work outWe need to work out a plan for the project. (Chúng ta c?n tìm ra k? ho?ch cho d? án.)
  sort outCan you help me sort out this mess? (B?n có th? giúp tôi s?p x?p tình tr?ng h?n ??n này không?)
  understandI’m trying to understand the instructions. (Tôi ?ang c? g?ng hi?u các h??ng d?n.)
  comprehendI can’t comprehend why he would do that. (Tôi không th? hi?u t?i sao anh ta l?i làm nh? v?y.)
  fathomIt’s difficult to fathom what he’s thinking. (Khó có th? hi?u ???c anh ta ?ang ngh? gì.)

  Xem thêm:

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua bài vi?t figure out là gì, làm sao ?? phân bi?t figure outfind out, nh?ng t? nào ??ng ngh?a v?i figure out

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *