Find out là gì: 5 t? ??ng ngh?a mà b?n có th? bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c find out là gì, c?m ??ng t? (phrasal verb) find out ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Find out là gì?

  Trong ti?ng Anh thì find out có ngh?a là “tìm hi?u” ho?c “phát hi?n ra m?t ?i?u gì ?ó.

  Ta có c?u trúc ph? bi?n sau:

  find out (about sth / sb) / find out sth (about sth / sb)

  Find out là gì
  Find out là gì?

  Ví d?:

  I’m going to the library to find out more information about ancient civilizations.

  (Tôi s? ??n th? vi?n ?? tìm hi?u thêm thông tin v? các n?n v?n minh c? ??i.)

  I want to find out about my ancestors by tracing our family tree.

  (Tôi mu?n tìm hi?u v? t? tiên c?a mình b?ng cách truy tìm cây gia ph? c?a gia ?ình.)

  They found out about the new company policies through the latest newsletter.

  (H? bi?t v? các chính sách m?i c?a công ty qua b?n tin m?i nh?t.)

  I need to find out more information about this topic before making a decision.

  (Tôi c?n tìm hi?u thêm thông tin v? ch? ?? này tr??c khi ??a ra quy?t ??nh.)

  Có m?t c?u trúc khác c?ng khá ph? bi?n là:

  find out (that)…: phát hi?n (ra r?ng)…

  Ví d?:

  They found out that the new restaurant in town serves the best sushi in the area.

  (H? phát hi?n ra r?ng nhà hàng m?i trong thành ph? ph?c v? lo?i sushi ngon nh?t khu v?c.)

  Nh? v?y là b?n ?ã bi?t find out là gì r?i ?úng không nào. V?y nh?ng t? nào ??ng ngh?a ho?c có ngh?a t??ng t? t? này.

  Find out ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào?

  C?m t? find out có th? ??ng ngh?a v?i m?t s? c?m t? và t? ng? sau:

  T? ??ng ngh?a / g?n ngh?aÝ ngh?a
  DiscoverKhám phá, tìm ra ?i?u gì ?ó mà tr??c ?ó không bi?t
  LearnH?c h?i, thu th?p thông tin m?i
  UncoverPhát hi?n, làm sáng t? ?i?u gì ?ó ???c gi?u kín ho?c không rõ ràng
  AscertainXác ??nh, làm rõ thông tin ho?c s? th?t v? m?t v?n ?? nào ?ó
  FindTìm th?y, có th? là thông tin, s? ki?n ho?c ?i?u gì ?ó có ích sau khi tìm hi?u
  Find out ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào?

  So sánh find out và figure out

  M?c dù khá g?n ngh?a, nh?ng 2 t? này khác nhau ? ch?:

  Find out?ây là hành ??ng tìm ki?m thông tin hay s? th?t, th??ng thông qua vi?c h?i, nghiên c?u, ??c sách, hay dùng các ph??ng ti?n khác ?? thu th?p thông tin mà b?n ch?a bi?t tr??c ?ây.
  Ví d?:
  I need to find out what time the train arrives.
  (Tôi c?n tìm hi?u th?i gian tàu ??n.)
  Figure outTh??ng ?i kèm v?i vi?c gi?i quy?t v?n ?? ho?c hi?u m?t khía c?nh khó hi?u nào ?ó. Nó liên quan ??n vi?c tìm ra cách ?? gi?i quy?t v?n ?? ho?c hi?u rõ m?t tình hu?ng.
  Ví d?:
  I need to figure out how to solve this math problem.
  (Tôi c?n tìm ra cách gi?i quy?t bài toán này.)
  So sánh find outfigure out

  Nhìn chung, find out th??ng liên quan ??n vi?c thu th?p thông tin trong khi figure out th??ng liên quan ??n vi?c gi?i quy?t v?n ?? ho?c hi?u rõ m?t ?i?u gì ?ó.

  Tuy nhiên, c? hai ??u có th? ???c s? d?ng ?? di?n ??t vi?c tìm hi?u ho?c hi?u rõ v? m?t v?n ?? nào ?ó.

  Xem thêm: Figure out là gì? 6 t? ??ng ngh?a mà b?n ?ã bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua find out là gì, c?m ??ng t? (phrasal verb) find out ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *