Finish to V hay Ving: ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Finish to V hay Ving, finish + gì, finish + ing hay to, cách s? d?ng c?u trúc finish Ving nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Finish to V hay Ving?

  N?u b?n ?ang th?c m?c finish to V hay Ving thì mình xin tr? l?i luôn là theo sau ??ng t? finish luôn là m?t Ving nhé!

  Ta có c?u trúc sau:

  finish + Ving = finish doing sth: hoàn thành làm xong m?t vi?c gì ?ó

  Finish to V hay Ving
  Finish to V hay Ving?

  Ví d?:

  I finally finished reading that long novel last night.

  (Cu?i cùng thì ?êm qua tôi ?ã ??c xong cu?n ti?u thuy?t dài ?ó.)

  She finished cooking dinner when the guests arrived, filling the house with delicious aromas.

  (Cô ?y ?ã n?u xong b?a t?i tr??c khi khách ??n, làm c?n nhà n?c mùi ?? ?n th?m ngon.)

  The construction crew worked tirelessly to finish building the skyscraper ahead of schedule.

  (??i ng? xây d?ng ?ã làm vi?c không ng?ng ngh? ?? xây xong công trình ch?c tr?i tr??c th?i h?n.)

  Nh?ng ??ng t? khác theo sau b?i Ving

  D??i ?ây mình li?t kê ra nh?ng ??ng t? theo sau b?i Ving mà b?n c?n n?m:

  • avoid
  • consider
  • delay
  • deny
  • enjoy
  • escape
  • finish
  • give up
  • imagine
  • involve
  • mention
  • mind
  • miss
  • postpone
  • practise
  • resist
  • risk
  • suggest

  Xem thêm:

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua finish to V hay Ving, finish + gì, finish + ing hay to, cách s? d?ng c?u trúc finish Ving nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *