Giáo viên Ch? nhi?m Ti?ng Anh là gì 2022?

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng NEXT Speak tìm hi?u c?m t? giáo viên ch? nhi?m Ti?ng Anh là gì qua bài vi?t sau nhé!

  Giáo viên ch? nhi?m Ti?ng Anh là gì?

  Trong Ti?ng Anh ng??i ta th??ng dùng các c?m t? sau ?? ch? th?y / cô giáo viên ch? nhi?m:

  • head teacher (c?ng có khi vi?t là headteacher ho?c head). Ngoài ra nó còn mang ngh?a là th?y / cô hi?u tr??ng. Trong ti?ng Anh M? thì hi?u tr??ng là principal
  • form teacher (Anh Anh)
  • homeroom teacher (Anh M?)

  Theo ?ó t? form teacherhomeroom teacher ???c s? d?ng ph? bi?n h?n c?.

  Ngoài ra thì t? sinh ho?t ch? nhi?m có ngh?a là homeroom activities.

  Xem thêm: Tr??ng Trung h?c C? s? Ti?ng Anh là gì?

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua tìm hi?u c?m t? giáo viên ch? nhi?m Ti?ng Anh là gì, sinh ho?t ch? nhi?m Ti?ng Anh là gì.

  Chúc b?n thành công nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *