Go ahead là gì: 3 cách dùng mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Go ahead là gì, please go ahead, yes go ahead là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Go ahead là gì?

  Go ahead có th? có hai ngh?a chính:

  • ?i tr??c ai ?ó
  • B?t ??u ho?c ti?p t?c làm m?t vi?c gì ?ó

  Ngoài ra, go ahead còn có th? ???c dùng ?? cho phép ho?c khuy?n khích ai ?ó làm m?t vi?c gì ?ó.

  Cách dùng go ahead trong ti?ng Anh

  ?? minh h?a cho các ngh?a và cách dùng c?a go ahead, chúng ta s? xem qua m?t s? ví d? c? th? nh? sau:

  Go ahead ?? di?n t? vi?c ?i tr??c ai ?ó.

  Go ahead là gì
  Go ahead là gì?

  Ví d?:

  The car went ahead of us and turned left at the traffic lights.

  (Chi?c xe ?i tr??c chúng tôi và r? trái ? ?èn giao thông.)

  She went ahead to the meeting room and waited for us there.

  (Cô ?y ?i tr??c ??n phòng h?p và ch? chúng tôi ? ?ó.)

  Go ahead ?? di?n t? vi?c b?t ??u ho?c ti?p t?c làm m?t vi?c gì ?ó.

  Ví d?:

  They decided to go ahead with the project despite the difficulties.

  (H? quy?t ??nh ti?p t?c d? án b?t ch?p nh?ng khó kh?n.)

  The concert went ahead as planned even though it was raining heavily.

  (Bu?i hòa nh?c v?n di?n ra theo k? ho?ch m?c dù tr?i ?ang m?a to.)

  Go ahead ?? cho phép ho?c khuy?n khích ai ?ó làm m?t vi?c gì ?ó.

  Ví d?:

  Can I use your phone? – Sure, go ahead.

  (Tôi có th? dùng ?i?n tho?i c?a b?n không? – ???c thôi, c? t? nhiên.)

  If you want to ask me anything, just go ahead.

  (N?u b?n mu?n h?i tôi b?t c? ?i?u gì, c? tho?i mái.)

  L?u ý: Go ahead có th? ???c k?t h?p v?i các gi?i t? khác nhau ?? t?o thành các c?m t? có ngh?a riêng, ví d?:

  • Go ahead of: ?i tr??c ai/cái gì
  • Go ahead with: ti?p t?c làm vi?c gì
  • Go ahead of schedule: hoàn thành s?m h?n d? ki?n

  T?ng k?t go ahead là gì

  Qua bài vi?t này, chúng ta ?ã hi?u rõ h?n v? go ahead là gì và cách dùng go ahead trong ti?ng Anh.

  ?ây là m?t c?m ??ng t? r?t h?u ích và th??ng xuyên xu?t hi?n trong giao ti?p, vì v?y b?n nên l?u ý và áp d?ng th??ng xuyên nhé.

  Xem thêm: Work out là gì: 3 cách dùng mà ai c?ng nên bi?t

  N?u b?n có th?c m?c ho?c ý ki?n gì, hãy ?? l?i bình lu?n bên d??i. C?m ?n b?n ?ã theo dõi bài vi?t và h?n g?p l?i b?n ? nh?ng bài vi?t ti?p theo.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *