Go up là gì? 5 c?m t? thú v? mà b?n có th? g?p m?i ngày

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Go up là gì, có nh?ng ngh?a nào, các c?m t? nh? go belly up r?i go up the wall có ngh?a là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Go up là gì?

  Go up là m?t c?m t? ???c s? d?ng khá ph? bi?n trong nhi?u tình hu?ng khác nhau.

  Ngh?a ??u tiên và th??ng g?p nh?t ?ó là s? t?ng lên c?a m?t th? gì ?ó nh? nhi?t ??, giá c?…

  Ví d?:

  The price of gasoline has gone up again.

  (Giá x?ng l?i t?ng m?t l?n n?a.)

  Go up là gì
  Go up là gì?

  Ngh?a th? hai c?ng ???c s? d?ng khá ph? bi?n ?ó là xây d?ng lên, m?c lên…

  Ví d?:

  New office buildings are going up everywhere.

  (Các tòa nhà v?n phòng m?i ?ang m?c lên ? kh?p m?i n?i.)

  Nh? v?y là b?n ?ã bi?t go up là gì r?i ?úng không nào? Nh?ng ch?a d?ng l?i ? ?ó, chúng ta còn m?t s? c?m t? khác có ch?a t? go up nh? sau.

  Go belly up ngh?a là gì?

  Go belly up có ngh?a là th?t b?i ho?c phá s?n. C?m t? này th??ng ???c s? d?ng ?? mô t? m?t công ty, m?t d? án ho?c m?t k? ho?ch nào ?ó b? th?t b?i.

  Ví d?:

  After investing all his money into the stock market, he went belly up.

  (Sau khi ??u t? t?t c? ti?n c?a mình vào th? tr??ng ch?ng khoán, anh ta ?ã phá s?n.)

  Xem thêm: Figure out là gì? 6 t? ??ng ngh?a mà b?n ?ã bi?t

  Go up the wall ngh?a là gì?

  Go up the wall có ngh?a là tr? nên r?t t?c gi?n ho?c không ki?m soát ???c c?m xúc c?a mình. Ki?u nh? c?n nóng gi?n mu?n trèo lên c? t??ng v?y.

  C?m t? này th??ng ???c s? d?ng ?? mô t? tình hu?ng khi ai ?ó c?m th?y b?c b?i, nóng gi?n ho?c khó ch?u.

  Ví d?:

  He went up the wall when he found out that he had missed his flight.

  (Anh ta ?ã tr? nên r?t t?c gi?n khi phát hi?n ra r?ng anh ?ã b? l? chuy?n bay.)

  Go up in flames ngh?a là gì?

  Go up in flames có ngh?a là b? cháy ho?c b? phá h?y trong m?t v? h?a ho?n ho?c m?t v? n?…

  C?m t? này th??ng ???c s? d?ng ?? mô t? tình hu?ng khi m?t ngôi nhà ho?c m?t tài s?n nào ?ó b? cháy.

  Ví d?:

  The house went up in flames within minutes.

  (Ngôi nhà b? cháy trong vài phút.)

  Go up against ngh?a là gì?

  Go up against có ngh?a là ??i ??u ho?c ??u tranh v?i ai ?ó ho?c cái gì ?ó.

  C?m t? này th??ng ???c s? d?ng ?? miêu t? tình hu?ng khi hai bên ho?c nhi?u bên tranh lu?n ho?c c?nh tranh v?i nhau.

  Ví d?:

  The two candidates went up against each other in a heated debate.

  (Hai ?ng c? viên ??i ??u nhau trong m?t cu?c tranh lu?n n?y l?a.)

  Go up and down ngh?a là gì?

  Go up and down có ngh?a là dao ??ng ho?c thay ??i m?t cách nhanh chóng. C?m t? này th??ng ???c s? d?ng ?? miêu t? s? bi?n ??ng c?a giá c? ho?c th? tr??ng.

  Ví d?:

  The stock market has been going up and down for the past few weeks.

  (Th? tr??ng ch?ng khoán bi?n ??ng liên t?c trong vài tu?n qua.)

  Xem thêm: Go off là gì: 4 ngh?a mà b?n c?n bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua go up là gì, kèm theo 5 c?m t? khá thú v? có ch?a t? go up trong ti?ng Anh.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *