Happen ?i v?i gi?i t? gì? 1 c?u trúc – 2 ý ngh?a b?n c?n n?m

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Happen ?i v?i gi?i t? gì, happen là lo?i t? gì, happen to V là gì, làm sao ?? s? d?ng c?u trúc happen to? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Happen ?i v?i gi?i t? gì: to

  Happen là m?t ??ng t? ch? ?i v?i gi?i t? duy nh?t là to ?? ch? tình tr?ng vô tình làm ?i?u gì ?ó.

  Ta có c?u trúc sau:

  happen to be/do sth: tình c? làm gì ?ó

  Ví d?:

  I happened to be in the same restaurant as my old friend last night.

  (Tôi tình c? ? trong cùng m?t nhà hàng v?i ng??i b?n c? vào t?i qua.)

  She happened to be wearing the same dress as me at the party.

  (Cô ?y tình c? m?c chi?c váy gi?ng nh? tôi ? bu?i ti?c.)

  Happen ?i v?i gi?i t? gì
  Happen ?i v?i gi?i t? gì?

  They happened to be at the park when the fireworks started.

  (H? tình c? ?ang ? công viên khi pháo hoa b?t ??u.)

  I happened to find a 50.000? bill on the sidewalk.

  (Tôi tình c? tìm th?y m?t t? ti?n 50k trên v?a hè.)

  He happened to be the first person to arrive at the meeting.

  (Anh ta tình c? là ng??i ??u tiên ??n cu?c h?p.)

  We happened to meet each other at the airport.

  (Chúng ta tình c? g?p nhau ? sân bay.)

  The keys happened to be in my pocket all along.

  (Chìa khóa tình c? ?ã ? trong túi tôi su?t th?i gian qua.)

  The store happened to have a sale on the exact item I was looking for.

  (C?a hàng tình c? ?ang có ch??ng trình gi?m giá cho s?n ph?m chính xác mà tôi ?ang tìm ki?m.)

  The weather happened to be perfect for our outdoor picnic.

  (Th?i ti?t tình c? r?t hoàn h?o cho bu?i picnic ngoài tr?i c?a chúng ta.)

  She happened to win the lottery on her birthday.

  (Cô ?y tình c? trúng x? s? vào ngày sinh nh?t c?a mình.)

  Happen ?i v?i gi?i t? gì trong c?m ??ng t?

  Có 2 gi?i t? ?i v?i happen t?o nên các c?m ??ng t?toon.

  1. Happen to

  Ta có c?u trúc sau:

  happen to sb/sth: ?i?u gì x?y ra v?i ai ?ó ho?c cái gì ?ó

  Ví d?:

  A lot of unexpected things happened to me during my trip to Europe.

  (R?t nhi?u ?i?u không ng? ?ã x?y ra v?i tôi trong chuy?n du l?ch châu Âu.)

  The same thing happened to my laptop last week. It suddenly stopped working.

  (Tu?n tr??c chi?c laptop c?a tôi c?ng b? y chang. T? nhiên nó ngh? ch?y.)

  Xem thêm: Last week là thì gì: 3 thì mà b?n c?n bi?t

  Accidents happen to the best of us. Don’t be too hard on yourself.

  (Tai n?n x?y ra v?i c? nh?ng ng??i gi?i nh?t. ??ng quá kh?c khe v?i b?n thân.)

  Xem thêm: Serious ?i v?i gi?i t? gì? 6 d?ng kèm ví d? c? th?

  It’s not uncommon for mistakes to happen to new employees. They’re still learning.

  (Sai sót x?y ra v?i nhân viên m?i thì c?ng bình th??ng thôi. H? v?n ?ang h?c t?p.)

  Good opportunities don’t happen to everyone. You have to work hard to create them.

  (C? h?i t?t không t? nhiên ??n v?i m?i ng??i. B?n ph?i ch?m ch? làm vi?c ?? t?o ra chúng.)

  Surprising things happen to me all the time. Life is full of unexpected twists.

  (Nhi?u ?i?u ?áng ng?c nhiên x?y ra v?i tôi su?t th?i gian qua. Cu?c s?ng ??y r?y nh?ng cú twist b?t ng?.)

  2. Happen ?i v?i gi?i t? gì: on

  ?ây là m?t c?m ??ng t? khá c? nên có th? ít g?p trong ti?ng Anh hi?n ??i. C?m t? này có ngh?a là vô tình tìm th?y cái gì ?ó.

  Ta có c?u trúc:

  happen on sth: vô tình tìm th?y cái gì ?ó

  Ví d?:

  We were exploring the forest when we happened on a hidden waterfall.

  (Chúng tôi vô tình tìm th?y m?t thác n??c ?n khi ?ang khám phá khu r?ng.)

  While strolling on the beach, I happened on a beautiful seashell lying in the sand.

  (Khi d?o ch?i trên bãi bi?n, tôi vô tình tìm th?y m?t v? sò ??p n?m trên cát.)

  He was digging in the garden and happened on an old coin buried in the soil.

  (Anh ta ?ang ?ào trong v??n và vô tình tìm th?y m?t ??ng xu c? chôn d??i ??t.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua happen ?i v?i gi?i t? gì, happen là lo?i t? gì, happen to V là gì, làm sao ?? s? d?ng c?u trúc happen to.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *