H?c thêm ti?ng Anh là gì? 5 t? ph? bi?n mà b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Cùng mình tìm hi?u t? h?c thêm ti?ng Anh là gì, ?i h?c thêm ti?ng Anh là gì…trong bài vi?t này nhé!

  Trong ti?ng Anh thì h?c thêm có ngh?a là extra class.

  Còn t? cram class ngh?a là h?c chu?n b? cho m?t k? thi cho nên trong ti?ng Vi?t th??ng g?i là ôn thi c?p t?c…

  Nh? v?y thì ?i h?c thêm ti?ng Anh có ngh?a là take extra class.

  Tôi ?i h?c thêm thì trong ti?ng Anh s? là I’m taking an extra class.

  L?p h?c thêm toán ti?ng Anh là extra math class.

  H?c ph? ??o ti?ng Anh s? là tutorials.

  Xem thêm: Giáo viên ch? nhi?m ti?ng Anh là gì?

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua h?c thêm ti?ng Anh là gì và m?t s? câu có liên quan ??n h?c thêm trong ti?ng Anh.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *