Interested ?i v?i gi?i t? gì? 98% s? d?ng gi?i t? này

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c interested ?i v?i gi?i t? gì? Sau interested in là gì: to V hay V-ing? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Interested có ngh?a là c?m th?y quan tâm ho?c h?ng thú v?i m?t ?i?u gì ?ó. Sau ?ây là m?t vài gi?i t? th??ng ?i kèm v?i interested.

  1/ Interested ?i v?i gi?i t? gì: in

  Interested ?i v?i gi?i t? gì
  Interested ?i v?i gi?i t? gì?

  Kh?i ph?i nói thì ?ây là gi?i t? ?i v?i t? interested ph? bi?n và thông d?ng nh?t khi chi?m ??n 98% cách s? d?ng.

  Interested in có ngh?a là c?m th?y quan tâm ??n m?t v?n ?? ho?c s? vi?c nào ?ó.

  Ta có c?u trúc:

  Be interested in sth ho?c be interested in + V-ing

  Ví d?:

  I’m interested in learning new languages.

  (Tôi quan tâm ??n vi?c h?c ngôn ng? m?i.)

  She’s interested in art and painting.

  (Cô ?y quan tâm ??n ngh? thu?t và h?i h?a.)

  Xem thêm: Passionate ?i v?i gi?i t? gì? 95% s? d?ng gi?i t? này!

  2/ Interested on

  Interested on r?t hi?m g?p nh?ng v?n ???c s? d?ng trong m?t s? tr??ng h?p ??c bi?t. Nh?ng mình c?ng vi?t ra ?ây ?? n?u b?n có g?p thì ?? b?t ng?.

  Nó c?ng có ngh?a là c?m th?y quan tâm ??n m?t ch? ?? ho?c v?n ?? c? th?.

  Ví d?:

  He’s interested on the impact of social media on young people.

  (Anh ?y quan tâm ??n tác ??ng c?a m?ng xã h?i ??i v?i gi?i tr?.)

  She’s interested on the history of the Renaissance.

  (Cô ?y quan tâm ??n l?ch s? th?i k? Ph?c H?ng.)

  Phân bi?t interested in và interested on

  C? hai c?m t? interested ininterested on ??u ???c s? d?ng ?? miêu t? s? quan tâm c?a m?t ng??i ??i v?i m?t ch? ?? ho?c v?n ?? nào ?ó.

  S? khác nhau gi?a chúng n?m ? m?c ?? c? th? c?a ch? ?? ho?c v?n ??.

  N?u b?n mu?n miêu t? s? quan tâm m?t cách t?ng quát, hãy s? d?ng interested in. Còn n?u b?n mu?n miêu t? s? quan tâm ??n m?t ch? ?? ho?c v?n ?? c? th?, hãy s? d?ng interested on.

  T?ng k?t interested ?i v?i gi?i t? gì

  Tóm l?i 98% tr??ng h?p là interested ?i v?i gi?i t? in. Ngoài ra nó c?ng ?i v?i gi?i t? on ?? ch? s? quan tâm ??n m?t v?n ?? r?t c? th? nh? ví d? mình nói ? trên.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua interested ?i v?i gi?i t? gì và khi nào thì dùng interested in và khi nào thì dùng interested on.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *