Look into là gì? 5 t? ??ng ngh?a mà b?n nên h?c

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Look into là gì, look into my eyes là gì, t? nào ??ng ngh?a v?i look into? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Look into là gì?

  Trong ti?ng Anh, look into có ngh?a là “nghiên c?u, kh?o sát, ?i?u tra“.

  C?u trúc:

  Look into something / V-ing

  Look into là gì
  Look into là gì?

  Ví d?:

  The company is looking into expanding their business to Asia.

  (Công ty ?ang nghiên c?u m? r?ng kinh doanh sang châu Á.)

  The police are looking into the cause of the accident.

  (C?nh sát ?ang ?i?u tra nguyên nhân c?a v? tai n?n. )

  I’ll look into the matter and get back to you as soon as possible.

  (Tôi s? xem xét v?n ?? và s? ph?n h?i l?i b?n trong th?i gian s?m nh?t.)

  Xem thêm: As soon as là gì: C?u trúc & cách dùng chi ti?t 2024

  Look into my eyes là gì?

  Trong ti?ng Anh thì look into my eyes có ngh?a là “nhìn th?ng vào m?t c?a tôi”.

  Câu này th??ng ???c s? d?ng khi ai ?ó mu?n ng??i khác nhìn th?ng vào m?t c?a mình ?? có th? t?o ra s? g?n k?t, th?u hi?u ho?c truy?n t?i thông ?i?p nào ?ó.

  Xem thêm: Look on là gì: ch? 1 cách dùng mà b?n c?n bi?t

  Ví d?:

  The mother said to her child, “Look into my eyes and tell me the truth.”

  (Ng??i m? nói v?i con trai: “Nhìn th?ng vào m?t m? và nói cho m? bi?t s? th?t nào!”)

  The speaker wanted to make sure that everyone in the audience was paying attention, so he said, “Look into my eyes and listen carefully to what I’m saying.”

  (V? di?n gi? mu?n ??m b?o m?i khán gi? ??u chú ý ??n mình, vì v?y ông ta nói, “Nhìn th?ng vào m?t tôi và l?ng nghe k? nh?ng gì tôi ?ang nói.”)

  Xem thêm: Prior to là gì? 2 lo?i t? ?i sau prior to mà b?n c?n n?m

  M?t s? t? ??ng ngh?a v?i look into

  Investigate?i?u tra, khám pháThe police are investigating the case thoroughly. (C?nh sát ?ang ?i?u tra v? án k? l??ng.)
  Examine ki?m tra, xem xétThe doctor examined the patient’s eyes to check for any problems.
  (Bác s? ki?m tra m?t c?a b?nh nhân ?? xem có v?n ?? gì không.)
  Probeth?m dò, kh?o sátThe scientist used a special tool to probe the surface of the planet and collect data.
  (Nhà khoa h?c s? d?ng m?t công c? ??c bi?t ?? th?m dò b? m?t c?a hành tinh và thu th?p d? li?u.)
  Explorekhám phá, tìm hi?uThe researchers are exploring new ways to treat cancer.
  (Các nhà nghiên c?u ?ang tìm hi?u nh?ng cách m?i ?? ?i?u tr? ung th?.)
  Scrutinizexem xét k? l??ng, nghiên c?u chi ti?tThe auditor scrutinized the company’s financial records to ensure everything was in order.
  (K? toán viên xem xét k? l??ng các h? s? tài chính c?a công ty ?? ??m b?o m?i th? ??u ?úng tr?t t?.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua look into là gì, look into my eyes là gì và m?t s? t? ??ng ngh?a v?i look into.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *