Look up to là gì: Ý ngh?a và cách dùng chi ti?t 2024

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c look up to là gì, look up to sb là gì, phân bi?t look up toadmire, look up tolook down on khác nhau nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Look up to là gì?

  Look up to là m?t c?m ??ng t? (phrasal verb) có ngh?a là kính tr?ng, ng??ng m? ho?c h?c h?i ai ?ó.

  Look up to th??ng ???c theo sau b?i m?t danh t? ho?c ??i t? ch? ng??i.

  Vì v?y ta có c?u trúc sau:

  look up to sb / someone: ng??ng m?, kính tr?ng ai ?ó

  Look up to là gì
  Look up to là gì?

  Ví d?:

  I look up to my parents because they are hard-working and honest.

  (Tôi kính tr?ng b? m? tôi vì h? làm vi?c ch?m ch? và trung th?c.)

  She looks up to her teacher as a role model.

  (Cô ?y ng??ng m? giáo viên c?a mình nh? m?t t?m g??ng.)

  Who do you look up to in your life?

  (B?n kính tr?ng ai trong cu?c s?ng c?a b?n?)

  Phân bi?t look up to và admire

  Look up toadmire ??u có ngh?a là ng??ng m? ho?c kính tr?ng ai ?ó, nh?ng có m?t s? khác bi?t nh?.

  Look up to th??ng ???c dùng ?? ch? s? kính tr?ng ho?c h?c h?i ai ?ó có ??a v? cao h?n, giàu kinh nghi?m h?n ho?c có ?nh h??ng l?n h?n.

  Admire th??ng ???c dùng ?? ch? s? ng??ng m? ho?c thán ph?c ai ?ó có tài n?ng, nhan s?c, tính cách ho?c thành t?u ?áng chú ý.

  Ví d?:

  I look up to my boss because he is very smart and professional.

  (Tôi kính tr?ng s?p c?a tôi vì anh ?y r?t thông minh và chuyên nghi?p.)

  I admire her for her courage and determination.

  (Tôi ng??ng m? cô ?y vì s? can ??m và quy?t tâm c?a cô ?y.)

  So sánh look up to và look down on

  Look up tolook down on là hai c?m t? trái ngh?a nhau.

  Look up to có ngh?a là kính tr?ng, ng??ng m? ho?c h?c h?i ai ?ó. Look down on có ngh?a là coi th??ng, khinh mi?t ho?c xem nh? ai ?ó.

  Ví d?:

  He looks up to his older brother because he is very talented and kind.

  (Anh ?y kính tr?ng anh trai c?a mình vì anh ?y r?t tài gi?i và t?t b?ng.)

  She looks down on her classmates because she thinks she is smarter and richer than them.

  (Cô ?y coi th??ng b?n cùng l?p c?a mình vì cô ?y ngh? mình thông minh và giàu có h?n h?.)

  M?t s? c?m ??ng t? b?t ??u v?i t? look

  • Look up to: ng??ng m? ai ?ó, coi ai ?ó là t?m g??ng
  • Look down on: coi th??ng ai ?ó
  • Look forward to: mong ??i ?i?u gì ?ó s? x?y ra trong t??ng lai
  • Look out for: c?n th?n, chú ý ??n ?i?u gì ?ó
  • Look into: ?i?u tra, nghiên c?u v? ?i?u gì ?ó
  • Look up: tìm ki?m thông tin v? ?i?u gì ?ó
  • Look after: ch?m sóc, trông coi ai ?ó
  • Look back on: nhìn l?i quá kh?, nh? l?i k? ni?m

  Xem thêm: Look into là gì? 5 t? ??ng ngh?a mà b?n nên h?c

  Bài t?p look up to là gì

  Bài t?p 1:

  S?p x?p các t? cho s?n ?? t?o thành câu hoàn ch?nh. S? d?ng c?u trúc look up to là gì và look down on.

  1. / look up to / you / do / who / ?
  2. / to / I / look up / him / because / is / he / brave /
  3. / her / looks up to / she / sister / older /
  4. / look down on / don’t / people / who / you /
  5. / to / looks up / everyone / him /
  6. / to / look up / why / you / her / do /
  7. / to / look down on / they / us /
  8. / to / look up to / you / want / who / do /
  9. / to / he / look down on / likes /
  10. / to / she / look up to / doesn’t /

  ?áp án bài t?p 1:

  1. Who do you look up to?
  2. I look up to him because he is brave.
  3. She looks up to her older sister.
  4. Don’t look down on people who are different from you.
  5. Everyone looks up to him.
  6. Why do you look up to her?
  7. They look down on us.
  8. Who do you want to look up to?
  9. He likes to look down on others.
  10. She doesn’t look up to anyone.

  T?ng k?t look up to là gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c?m ??ng t? look up to là gì, look up to sb là gì, phân bi?t look up toadmire, look up tolook down on khác nhau nh? th? nào.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *