Looking forward to + gì: C?u trúc & Cách dùng t? A – Z

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c looking forward to + gì, looking forward to + V gì (to V hay Ving), sau look forward to là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Looking forward to ngh?a là gì?

  B?n có bi?t r?ng looking forward to là m?t trong nh?ng c?u trúc ti?ng Anh ph? bi?n nh?t không?

  Looking forward to có ngh?a là mong ch? ?i?u gì ?ó x?y ra trong t??ng lai, th??ng là ?i?u gì ?ó t?t ??p ho?c thú v?.

  Ví d?:

  I’m looking forward to the weekend.

  (Tôi ?ang mong ch? cu?i tu?n.)

  She’s looking forward to meeting you.

  (Cô ?y mong ch? g?p b?n.)

  They are looking forward to their vacation.

  (H? mong ch? k? ngh?.)

  L?u ý là cách dùng c?m t? looking forward tolook forward to không có nhi?u s? khác bi?t.

  Tuy nhiên, look forward to có th? ???c xem là thân thi?n h?n m?t chút trong giao ti?p hàng ngày.

  Looking forward to + gì?

  Nh? b?n th?y t? các ví d? trên, looking forward to có th? theo sau b?i m?t danh t? (Noun) ho?c m?t danh ??ng t? (Ving).

  Vì v?y, b?n không th? dùng m?t ??ng t? nguyên m?u có to là to V sau looking forward to.

  Looking forward to + gì
  Looking forward to + gì?

  Ví d?:

  I’m looking forward to see you. (Sai)

  I’m looking forward to seeing you. (?úng)

  ?ây là m?t l?i ng? pháp th??ng g?p khi s? d?ng c?u trúc looking forward to, vì nhi?u ng??i nh?m l?n nó v?i c?u trúc want to (mu?n làm gì).

  Xem thêm: Want to V hay Ving: 5 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Nh?ng th?c ra, looking forward to là m?t c?m gi?i t? (prepositional phrase), và gi?i t? luôn ?i kèm v?i danh t? ho?c Ving.

  Vì v?y, b?n ph?i nh? r?ng sau looking forward to ch? có th? là Noun ho?c Ving nhé!

  Look forward to b?ng gì?

  Ngoài looking forward to, b?n c?ng có th? dùng các c?m t? khác ?? di?n t? s? mong ch? ?i?u gì ?ó trong t??ng lai.

  M?t s? c?m t? ph? bi?n nh?t là:

  • Can’t wait for/to + Noun/Ving: Không th? ch? ??i ?? làm gì
  • Be excited about + Noun/Ving: Hào h?ng v? ?i?u gì
  • Anticipate + Noun/Ving: Mong ??i ?i?u gì
  • Look ahead to + Noun/Ving: H??ng t?i ?i?u gì

  Ví d?:

  I can’t wait for the concert.

  (Tôi không th? ch? ??i thêm n?a cho bu?i hòa nh?c = Tôi quá háo h?c cho bu?i hoà nh?c.)

  He’s excited about starting his new job.

  (Anh ?y hào h?ng v? vi?c b?t ??u công vi?c m?i.)

  Xem thêm: Excited ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  She anticipates a lot of challenges in her project.

  (Cô ?y mong ??i nhi?u thách th?c trong d? án c?a mình.)

  They look ahead to a better future.

  (H? h??ng t?i m?t t??ng lai t?t ??p h?n.)

  B?n có th? th?y r?ng các c?m t? này c?ng có th? theo sau b?i Noun ho?c Ving, tùy theo ngh?a c?a câu.

  Tuy nhiên, có m?t ?i?m khác bi?t gi?a looking forward to và các c?m t? này, ?ó là looking forward to + gì th??ng ???c dùng trong các tình hu?ng trang tr?ng h?n, ví d? nh? trong các email chính th?c, th? t?, ho?c khi nói v?i ng??i l?n tu?i.

  Các c?m t? khác thì có th? dùng trong các tình hu?ng thông th??ng h?n, ví d? nh? khi nói chuy?n v?i b?n bè, ng??i thân, ho?c trên m?ng xã h?i.

  Phân bi?t cách dùng gi?a looking forward to và expect

  M?t c?m t? khác có ngh?a t??ng t? v?i looking forward to + gì là expect (mong ??i).

  Tuy nhiên, expect có m?t ý ngh?a khác bi?t quan tr?ng, ?ó là expect ch? di?n t? s? tin t??ng r?ng ?i?u gì ?ó s? x?y ra, nh?ng không nh?t thi?t là ?i?u gì ?ó t?t ??p ho?c thú v?.

  Ví d?:

  I expect him to arrive soon.

  (Tôi mong r?ng anh ?y s? ??n s?m.)

  She expects a lot of work this week.

  (Cô ?y tin r?ng s? có nhi?u vi?c tu?n này.)

  Nh? b?n th?y, trong hai ví d? trên, ng??i nói không có c?m xúc gì ??c bi?t v? ?i?u mà h? mong ??i. H? ch? cho r?ng ?i?u ?ó s? x?y ra m?t cách ch?c ch?n.

  Nh?ng khi b?n dùng looking forward to + gì, b?n ph?i có m?t c?m xúc háo h?c v? ?i?u mà b?n mong ch?.

  Ví d?:

  I’m looking forward to his arrival.

  (Tôi mong ch? anh ?y ??n.)

  She’s looking forward to a busy week.

  (Cô ?y mong ch? m?t tu?n b?n r?n.)

  Trong hai ví d? này, ng??i nói có m?t s? háo h?c ho?c h?ng kh?i v? ?i?u mà h? mong ch?. H? coi ?i?u ?ó là m?t c? h?i ho?c m?t ni?m vui.

  Vì v?y, b?n ph?i l?u ý r?ng looking forward to + gì và expect không ph?i là hoàn toàn ??ng ngh?a nhau nhé!

  Xem thêm: Expect to V hay Ving? B?n ?ã s? d?ng 3 c?u trúc này ch?a?

  Bài t?p looking forward to + gì

  Bài t?p 1:

  Vi?t l?i các câu sau s? d?ng c?u trúc looking forward to + gì.

  1. I am excited about the upcoming trip.
  2. We anticipate your arrival at the event.
  3. He eagerly awaits the publication of his book.
  4. They are eager for the opportunity to showcase their skills.
  5. She’s enthusiastic about starting her new job.
  6. The team is eagerly anticipating the championship game.
  7. We’re really looking forward to the concert next week.
  8. They’re eagerly anticipating the release of the new movie.
  9. She’s eagerly awaiting her graduation day.
  10. We’re excitedly awaiting the results of the competition.

  ?áp án bài t?p 1:

  1. I’m looking forward to the upcoming trip.
  2. We’re looking forward to your arrival at the event.
  3. He’s looking forward to the publication of his book.
  4. They’re looking forward to the opportunity to showcase their skills.
  5. She’s looking forward to starting her new job.
  6. The team is looking forward to the championship game.
  7. We’re really looking forward to the concert next week.
  8. They’re looking forward to the release of the new movie.
  9. She’s looking forward to her graduation day.
  10. We’re excitedly looking forward to the results of the competition.

  FAQ v? looking forward to + gì

  I am looking forward to hearing from you ngh?a là gì?

  Chúng ta th??ng s? d?ng câu này ?? k?t thúc m?t email hay gì ?ó t??ng t?. Câu này có ngh?a là “Mong s?m nh?n ???c h?i âm t? b?n”.

  Looking forward to your help là gì?

  Câu này có ngh?a là b?n ?ang mu?n nh? ai làm gì ?ó. Câu này có th? d?ch là “R?t mong nh?n ???c s? giúp ?? c?a b?n”.

  T?ng k?t looking forward to + gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua looking forward to + gì, looking forward to + V gì (to V hay Ving), sau look forward to là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *