Màu vàng ti?ng Anh là gì? 5 ví d? v? màu vàng

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Màu vàng ti?ng Anh là gì, ???c vi?t và ??c nh? th? nào? Màu vàng kim ti?ng Anh là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Màu vàng ti?ng Anh là gì?

  Trên th? gi?i, màu vàng ???c xem là màu c?a s? giàu có, s? sung túc và may m?n.

  Trong ti?ng Anh, t? yellow (??c là /?jel??/) ???c s? d?ng ?? miêu t? màu vàng, và t? gold (??c là /???ld/) ???c s? d?ng ?? miêu t? màu vàng kim.

  Màu vàng ti?ng Anh
  Màu vàng ti?ng Anh

  Trong ??i s?ng hàng ngày, chúng ta th??ng s? d?ng t? yellow ?? miêu t? nh?ng v?t d?ng màu vàng, ch?ng h?n nh? a yellow car (m?t chi?c xe h?i màu vàng), yellow flowers (nh?ng bông hoa màu vàng), a yellow shirt (m?t chi?c áo s? mi màu vàng), yellow fruit (trái cây màu vàng)…

  Xem thêm: Blue là màu gì? 4 bi?n th? màu blue b?n nên bi?t

  Ví d?:

  The walls of my bedroom are painted yellow to make it feel brighter and more cheerful.

  (T??ng phòng ng? c?a tôi ???c s?n màu vàng ?? t?ng sáng và c?m giác vui v? h?n.)

  I found a yellow tennis ball while I was walking my dog in the park.

  (Tôi tìm th?y m?t qu? bóng tennis màu vàng khi ?ang ?i d?o v?i chó trong công viên.)

  Tuy nhiên, khi mu?n miêu t? màu vàng kim, chúng ta s? d?ng t? gold.

  Ví d?:

  The wedding invitation was printed on high-quality paper with gold color accents.

  (Thi?p c??i ???c in trên gi?y ch?t l??ng cao v?i nh?ng ?i?m nh?n màu vàng kim.)

  Ngoài ra, trong ti?ng Anh, t? yellow c?ng ???c s? d?ng ?? miêu t? tr?ng thái c?m xúc c?a con ng??i, ví d? nh? yellow with envy (ng?m ngùi ghen t?) ho?c yellow-bellied (nhút nhát).

  Trong l?ch s?, màu vàng c?ng ???c s? d?ng ?? miêu t? nh?ng ?i?u quan tr?ng và quý giá. Ví d? nh? the golden rule (quy t?c vàng) hay the golden age (th?i k? hoàng kim).

  Trong ti?ng Anh, t? yellowgold c?ng ???c s? d?ng trong các thành ng? và thành ng? thông d?ng nh? all that glitters is not gold (không ph?i th? gì l?p lánh c?ng là vàng), golden opportunity (c? h?i vàng), the golden touch (?ôi tay vàng) và yellow journalism (báo lá c?i)…

  T?ng k?t màu vàng ti?ng Anh

  Tóm l?i màu vàng ti?ng Anh là yellow còn màu vàng kim là gold.

  Hai t? này c?ng ???c s? d?ng ?? ch? các tr?ng thái c?m xúc và nhi?u thành ng? trong cu?c s?ng hàng ngày.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua màu vàng ti?ng Anh là gì, màu vàng kim ti?ng Anh là gì.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *