Mind to V hay Ving: Ch? 1 d?ng ??ng t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c mind to V hay Ving, mind + V gì, don’t mind + gì, do / would you mind + to V hay Ving? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Mind to V hay Ving?

  Trong ti?ng Anh thì mind là m?t ??ng t? v?i nhi?u ý ngh?a khác nhau. Sau mind ch? có m?t d?ng ??ng t? duy nh?t là Ving.

  Ta có các c?u trúc sau:

  mind doing sth

  C?u trúc mind doing something ???c dùng ?? di?n t? s? thích ho?c không thích làm m?t vi?c gì ?ó.

  Ngh?a c?a mind ? ?ây là quan tâm, ?? ý ho?c phi?n lòng. B?n có th? dùng mind v?i các tr?ng t? nh? not, never, always ?? thay ??i ngh?a c?a câu.

  Mind to V hay Ving
  Mind to V hay Ving?

  Ví d?:

  I don’t mind doing the dishes. It’s relaxing for me.

  (Tôi không phi?n lòng khi r?a chén. ?ó là m?t vi?c th? giãn cho tôi.)

  She minds working late. She prefers to go home early.

  (Cô ?y không thích làm vi?c mu?n. Cô ?y thích v? nhà s?m.)

  He never minds helping his friends. He’s very kind.

  (Anh ?y không bao gi? phi?n giúp ?? b?n bè. Anh ?y r?t t? t?.)

  mind sb / sth doing sth

  C?u trúc mind somebody / something doing something ???c dùng ?? di?n t? ý ki?n v? m?t hành ??ng c?a ng??i khác ho?c m?t s? vi?c nào ?ó.

  Ngh?a c?a mind ? ?ây là không hài lòng, không ch?p nh?n ho?c ph?n ??i.

  Ví d?:

  I mind him smoking in the office. It’s bad for everyone’s health.

  (Tôi không ch?p nh?n anh ?y hút thu?c trong v?n phòng. ?ó là m?t vi?c x?u cho s?c kh?e c?a m?i ng??i.)

  She minds the dog barking at night. It disturbs her sleep.

  (Cô ?y không hài lòng v?i con chó s?a vào ban ?êm. Nó làm cô ?y m?t ng?.)

  M?t s? c?u trúc khác có ch?a t? mind

  Ngoài c?u trúc ph? bi?n là mind + Ving ho?c mind sb Ving nh? trên, ta còn có các c?u trúc r?t ph? bi?n sau:

  don’t mind + Noun / Ving

  C?u trúc don’t mind + Noun / Ving ???c dùng ?? di?n t? s? l?ch s?, không quan tr?ng ho?c không phi?n lòng v?i m?t ng??i, m?t vi?c ho?c m?t yêu c?u nào ?ó.

  Ngh?a c?a mind ? ?ây là không ?? ý, không ?? b?ng ho?c không ?? tâm.

  Ví d?:

  Don’t mind me. I’m just passing by.

  (??ng ?? ý tôi. Tôi ch? ?i ngang qua thôi.)

  Don’t mind the mess. I haven’t cleaned the house yet.

  (??ng quan tâm ??n s? b?a b?n. Tôi ch?a d?n nhà xong.)

  Don’t mind waiting for a few minutes. The doctor will see you soon.

  (??ng phi?n lòng ch? ??i vài phút. Bác s? s? g?p b?n ngay.)

  Do / Would you mind + Ving

  C?u trúc do / would you mind + Ving ???c dùng ?? di?n t? s? l?ch s?, xin phép ho?c yêu c?u m?t vi?c gì ?ó t? ng??i khác.

  Ngh?a c?a mind ? ?ây là có phi?n lòng, có b?n tâm ho?c có ch?p nh?n không.

  Xem thêm: Would you mind + gì: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Ví d?:

  Do you mind opening the window? It’s a bit hot in here.

  (B?n có phi?n lòng m? c?a s? không? ? ?ây h?i nóng.)

  Would you mind lending me your pen? I forgot mine at home.

  (B?n có phi?n cho tôi m??n cây bút không? Tôi quên ? nhà r?i.)

  Do you mind if I + V…

  C?u trúc này ???c s? d?ng ?? h?i xem ng??i nghe có phi?n không n?u b?n th?c hi?n m?t hành ??ng nào ?ó.

  Ví d?:

  Do you mind if I open the window?

  B?n có phi?n n?u tôi m? c?a s? không?

  Do you mind if I borrow your pen for a moment?

  B?n có phi?n n?u tôi m??n bút c?a b?n m?t lúc không?

  Xem thêm: Do you mind if I: 2 cách tr? l?i + 4 bài t?p

  Bài t?p v?i mind to V hay Ving

  Bài t?p 1:

  Chia ??ng t? ?úng.

  1. She doesn’t mind ________ (work) on weekends.
  2. Do you mind ________ (share) your notes with me?
  3. I don’t mind ________ (go) to the cinema or ________ (stay) at home.
  4. He minds people ________ (talk) loudly in the library.
  5. Would you mind ________ (close) the door, please?
  6. They don’t mind ________ (eat) street food in Vietnam.
  7. Do you mind if I ________ (use) your phone?
  8. She minds her husband ________ (play) video games all day.
  9. I don’t mind him ________ (borrow) my car as long as he returns it on time.
  10. Would you mind if we ________ (leave) early?

  ?áp án bài t?p 1:

  1. She doesn’t mind working on weekends.
  2. Do you mind sharing your notes with me?
  3. I don’t mind going to the cinema or staying at home.
  4. He minds people talking loudly in the library.
  5. Would you mind closing the door, please?
  6. They don’t mind eating street food in Vietnam.
  7. Do you mind if I use your phone?
  8. She minds her husband playing video games all day.
  9. I don’t mind him borrowing my car as long as he returns it on time.
  10. Would you mind if we left early?

  T?ng k?t mind to V hay Ving

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua mind to V hay Ving, mind + V gì, don’t mind + gì, do / would you mind + to V hay Ving.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *