Ms mai asked me how she could…

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

    Câu h?i: Ch?n A B C ho?c D ?? ?i?n vào ch? tr?ng trong câu sau:

    Ms. Mai asked me how she could__________household chores equally in her family.

    A. make
    B. divide
    C. give
    D. contribute

    ?áp án: B. divide

    L?i gi?i:

    Ta có:

    • make: làm, t?o ra
    • divide: chia ra
    • give: cho, t?ng, bi?u
    • contribute: ?óng góp

    Divide household chores có ngh?a là phân chia công vi?c nhà –> ?áp án là B.

    Câu hoàn ch?nh: Ms. Mai asked me how she could devide household chores equally in her family.

    T?m d?ch: Mai ?ã h?i tôi làm th? nào ?? cô ?y có th? phân chia ??u công vi?c nhà cho m?i ng??i trong gia ?ình.

    Nh? v?y là mình v?a gi?i bài t?p Ms mai asked me how she could…

    Chúc b?n h?c t?t nhé!

    Bình lu?n

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *