My mother used to make us clean the house

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Vi?t l?i câu sau sao cho ngh?a không thay ??i, b?t ??u b?ng c?m t? g?i ý:

  My mother used to make us clean the house. (We used…)

  (M? th??ng b?t chúng tôi lau nhà.)

  ?áp án:

  We used to be made to clean the house by my mother.

  (Chúng tôi th??ng b? m? b?t lau nhà.)

  Xem thêm: Used to + gì: So sánh 3 c?u trúc b?n th??ng g?p

  Gi?i thích: Th? b? ??ng

  C?u trúc: S + be + VPII + (by O)

  Nh? v?y là mình v?a gi?i bài t?p My mother used to make us clean the house. (We used…)

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *