Nên h?c IELTS hay TOEIC: ?âu là l?a ch?n t?t nh?t cho b?n 2024

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  N?u b?n ?ang phân vân nên h?c IELTS hay TOEIC thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?n trình h?c t?p và nâng cao trình ?? ti?ng Anh, IELTS và TOEIC là hai ch??ng trình ki?m tra n?i ti?ng và ph? bi?n ???c nhi?u ng??i l?a ch?n.

  Tuy nhiên, ??i v?i m?i ng??i, vi?c nên h?c IELTS hay TOEIC l?i có s? khác bi?t.

  D??i ?ây là m?t s? l?i khuyên ?? giúp sinh viên kinh t?, h?c sinh c?p 3, ng??i m?t g?c, h?c CNTT, chuyên ngành Logistics và nh?ng ng??i quan tâm ??n 4 k? n?ng trong vi?c l?a ch?n ch??ng trình phù h?p.

  Xem thêm: Quy ??i TOEIC sang IELTS m?i nh?t

  Sinh viên kinh t? nên h?c IELTS hay TOEIC?

  N?u b?n là sinh viên chuyên ngành kinh t?, l?a ch?n gi?a IELTS và TOEIC ph? thu?c vào m?c ?ích s? d?ng ti?ng Anh c?a b?n.

  Nên h?c IELTS hay TOEIC
  Nên h?c IELTS hay TOEIC?

  N?u b?n d? ??nh h?c t?p ho?c làm vi?c ? n??c ngoài, IELTS là l?a ch?n t?t h?n vì ?ây là ch??ng trình ki?m tra ti?ng Anh chuyên d?ng cho môi tr??ng h?c t?p và làm vi?c.

  IELTS ?ánh giá t?t c? 4 k? n?ng: Nghe, Nói, ??c và Vi?t, giúp b?n phát tri?n k? n?ng ngôn ng? ?a d?ng.

  Tuy nhiên, n?u b?n d? ??nh làm vi?c trong l?nh v?c kinh t? và giao ti?p ch? y?u v?i các ??i tác, khách hàng n??c ngoài, thì TOEIC có th? là l?a ch?n phù h?p h?n.

  TOEIC t?p trung vào k? n?ng Nghe và ??c, ?ánh giá kh? n?ng hi?u và s? d?ng ti?ng Anh trong môi tr??ng kinh doanh, tài chính, marketing, giao ti?p doanh nghi?p, giúp b?n c?i thi?n kh? n?ng giao ti?p nhanh chóng.

  H?c sinh c?p 3 nên h?c TOEIC hay IELTS?

  V?i h?c sinh c?p 3, m?c ?ích h?c ti?ng Anh th??ng là ?? ??t ?i?m cao trong k? thi t?t nghi?p THPT ho?c chu?n b? cho ??i h?c.

  Trong tr??ng h?p này, TOEIC có th? là l?a ch?n t?t h?n. TOEIC ??n gi?n, d? hi?u và ?ánh giá ch? y?u k? k? n?ng Nghe và ??c, phù h?p v?i nhu c?u ki?m tra ti?ng Anh trong k? thi THPT.

  Ngoài ra, TOEIC còn cung c?p nhi?u tài li?u luy?n thi phong phú, d? ti?p c?n và có nhi?u ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n mi?n phí giúp h?c sinh c?p 3 có th? t? h?c và luy?n thi hi?u qu?.

  Tuy nhiên, g?n ?ây nhi?u tr??ng ?H ? VN công b? xét tuy?n b?ng IELTS nên b?n tìm hi?u thêm nhé!

  Ng??i m?t g?c nên h?c TOEIC hay IELTS?

  N?u b?n là ng??i m?t g?c ti?ng Anh, có ít kinh nghi?m h?c ti?ng Anh, thì TOEIC có th? là l?a ch?n phù h?p h?n.

  TOEIC có c?u trúc ??n gi?n, d? hi?u và t?p trung vào vi?c c?i thi?n k? n?ng nghe và ??c, giúp b?n d?n d?n làm quen v?i ngôn ng?, t? v?ng và c?u trúc câu ti?ng Anh.

  Sau khi ??t ???c trình ?? c? b?n v?i TOEIC, b?n có th? chuy?n sang h?c IELTS ?? nâng cao trình ?? ti?ng Anh và phát tri?n c? 4 k? n?ng ngôn ng?.

  H?c CNTT nên h?c TOEIC hay IELTS?

  ??i v?i nh?ng ng??i h?c Công ngh? thông tin (CNTT), l?a ch?n gi?a TOEIC và IELTS c?ng ph? thu?c vào m?c ?ích s? d?ng ti?ng Anh c?a b?n.

  N?u b?n d? ??nh làm vi?c trong l?nh v?c CNTT qu?c t?, IELTS có th? là l?a ch?n t?t h?n, vì IELTS ?ánh giá c? 4 k? n?ng ngôn ng?, ??ng th?i cung c?p cách s? d?ng ti?ng Anh trong các l?nh v?c chuyên ngành nh? công ngh? thông tin, khoa h?c máy tính, l?p trình, thi?t k? web, v.v.

  Tuy nhiên, n?u b?n ?ang quan tâm ??n vi?c giao ti?p và làm vi?c v?i ??i tác n??c ngoài trong l?nh v?c CNTT, thì TOEIC c?ng là m?t l?a ch?n h?p lý.

  TOEIC ?ánh giá kh? n?ng hi?u và s? d?ng ti?ng Anh trong môi tr??ng kinh doanh, giúp b?n c?i thi?n kh? n?ng giao ti?p trong công vi?c, ??ng th?i cung c?p t? v?ng và c?u trúc câu liên quan ??n l?nh v?c CNTT.

  Chuyên ngành Logistics nên h?c TOEIC hay IELTS?

  ??i v?i ngành Logistics, TOEIC là l?a ch?n ph? bi?n và phù h?p.

  Công vi?c trong l?nh v?c Logistics ?òi h?i kh? n?ng giao ti?p chuyên ngành trong môi tr??ng qu?c t?, t? vi?c liên l?c v?i ??i tác n??c ngoài ??n th?c hi?n các th? t?c h?i quan, ?àm phán h?p ??ng v?i ??i tác qu?c t?.

  TOEIC giúp b?n nâng cao k? n?ng giao ti?p, t? v?ng, c?u trúc câu liên quan ??n l?nh v?c Logistics, ??ng th?i cung c?p nh?ng k? n?ng ti?ng Anh c?n thi?t trong công vi?c hàng ngày.

  ?i làm thì nên h?c IELTS hay TOEIC?

  ?? tr? l?i câu h?i này b?n nên cân nh?c m?y y?u t? sau nhé:

  1. Yêu c?u công vi?c: ??u tiên, b?n c?n tìm hi?u yêu c?u c?a công vi?c mà b?n ?ang làm ho?c mong mu?n làm trong t??ng lai. N?u công vi?c yêu c?u ch?ng ch? ti?ng Anh c? th? nh? TOEIC, b?n nên h?c TOEIC ?? ?áp ?ng yêu c?u c?a công vi?c ?ó. Tuy nhiên, n?u công vi?c c?a b?n không yêu c?u m?t ch?ng ch? c? th?, b?n có th? cân nh?c h?c IELTS ?? c?i thi?n toàn di?n 4 k? n?ng ngôn ng?.
  2. Ngành ngh?: N?u b?n ?ang làm vi?c trong l?nh v?c kinh t?, kinh doanh, CNTT, Logistics ho?c các ngành liên quan, TOEIC có th? là l?a ch?n h?p lý. TOEIC là m?t ch?ng ch? ???c công nh?n r?ng rãi trong các ngành này, ??c bi?t là trong l?nh v?c doanh nghi?p và giao ti?p công vi?c.
  3. ??a ?i?m làm vi?c: N?u b?n ?ang làm vi?c ho?c d? ??nh ?i làm ? các n??c nói ti?ng Anh nh? Anh, Úc, New Zealand, Canada, thì IELTS là l?a ch?n ph? bi?n. IELTS ???c coi là ch?ng ch? ti?ng Anh chu?n qu?c t? và ???c yêu c?u b?i nhi?u t? ch?c, tr??ng h?c và công ty trên toàn th? gi?i.
  4. M?c tiêu c?a b?n: B?n c?n xem xét m?c tiêu c?a mình khi h?c ti?ng Anh. N?u b?n ch? mu?n c?i thi?n kh? n?ng giao ti?p trong công vi?c hàng ngày, TOEIC có th? là l?a ch?n phù h?p vì nó t?p trung vào k? n?ng ngôn ng? liên quan ??n công vi?c. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n có kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh ?a d?ng trong các tình hu?ng h?c t?p, giao ti?p xã h?i, du l?ch hay công vi?c chuyên môn, thì IELTS là l?a ch?n t?t h?n.

  H?c IELTS hay TOEIC d? h?n?

  N?u b?n c?m th?y khó kh?n trong vi?c h?c ti?ng Anh và mu?n l?a ch?n k? thi d? dàng h?n, thì TOEIC có th? là s? l?a ch?n phù h?p.

  TOEIC có c?u trúc ??n gi?n, không yêu c?u ki?n th?c ngôn ng? ph?c t?p, t?p trung ch? y?u vào nghe và ??c.

  ?ây là m?t l?i ?i?m ??i v?i nh?ng ng??i h?c m?i b?t ??u ho?c có trình ?? ti?ng Anh c? b?n.

  Nên h?c IELTS hay TOEIC hay TOEFL?

  N?u b?n có k? ho?ch du h?c ho?c ?i làm ? n??c ngoài, ??c bi?t là các n??c Anh, Úc, M?, Canada, thì IELTS ho?c TOEFL là l?a ch?n ph? bi?n.

  IELTS và TOEFL ???c ch?p nh?n r?ng rãi trong các tr??ng ??i h?c, doanh nghi?p, t? ch?c qu?c t? và ???c coi là tiêu chu?n ?ánh giá trình ?? ti?ng Anh c?a ng??i h?c qu?c t?.

  C? IELTS và TOEFL ?ánh giá c? 4 k? n?ng ngôn ng?, g?m Nghe, Nói, ??c và Vi?t, ??ng th?i cung c?p cách s? d?ng ti?ng Anh trong các môi tr??ng h?c t?p và công vi?c.

  Nên h?c IELTS hay TOEIC 4 k? n?ng?

  N?u b?n ?ang mu?n nâng cao trình ?? ti?ng Anh toàn di?n và c?i thi?n c? 4 k? n?ng ngôn ng?, bao g?m Nghe, Nói, ??c và Vi?t, thì IELTS là l?a ch?n t?t nh?t.

  IELTS ?ánh giá c? 4 k? n?ng ngôn ng? m?t cách chi ti?t và ??y ??, cho phép b?n phát tri?n kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh trong nhi?u tình hu?ng khác nhau, t? h?c t?p ??n giao ti?p trong công vi?c và cu?c s?ng hàng ngày.

  IELTS c?ng là l?a ch?n thích h?p n?u b?n ?ang h??ng ??n vi?c du h?c ho?c ?i làm ? các n??c nói ti?ng Anh, ??c bi?t là Anh, Úc, New Zealand, Canada.

  Tóm l?i, vi?c nên h?c IELTS hay TOEIC ph? thu?c vào m?c ?ích, ngành ngh? và m?c ?? nhu c?u s? d?ng ti?ng Anh c?a t?ng cá nhân.

  TOEIC phù h?p v?i nh?ng ng??i ?ang tìm ki?m c? h?i vi?c làm, ??c bi?t trong l?nh v?c kinh t?, kinh doanh, CNTT, Logistics, trong khi IELTS thích h?p cho nh?ng ng??i mu?n du h?c ho?c ?i làm ? n??c ngoài, ??ng th?i c?i thi?n toàn di?n 4 k? n?ng ngôn ng?.

  N?u b?n còn phân vân, nên tìm hi?u th?t k? v? yêu c?u, ??c ?i?m và m?c tiêu c?a m?i k? thi, cân nh?c k? trình ?? hi?n t?i, nhu c?u và ngành ngh? c?a mình ?? ??a ra quy?t ??nh h?c IELTS hay TOEIC phù h?p nh?t.

  Ngoài ra n?u ch?a có ?i?u ki?n thì b?n nên cân nh?c v?n ?? l? phí thi n?a nha.

  Nh? v?y là mình tr? l?i cho câu h?i nên h?c IELTS hay TOEIC.

  Chúc b?n thành công nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *