Never mind là gì? 6 cách khác ?? nói never mind

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  ?ôi khi trong m?t tình hu?ng khó x? nào ?ó, b?n s? hay nghe th?y t? never mind. V?y never mind là gì? Cùng mình tìm hi?u v? cách dùng c?m t? này và 6 cách khác ?? nói never mind trong ti?ng Anh nhé!

  Never mind là gì?

  Never mind là m?t c?m t? thông d?ng trong ti?ng Anh có ngh?a là “??ng lo”, “không sao ?âu”, “??ng ?? ý t?i”.

  Nó ???c s? d?ng ?? cho ng??i nghe bi?t r?ng h? không c?n ph?i lo l?ng v? m?t v?n ?? nào ?ó ho?c b? qua ?i?u ?ó.

  ?ây là m?t cách d? dàng ?? gi?m b?t c?ng th?ng và ng??ng ngùng, khó x? trong m?t tình hu?ng nào ?ó.

  Xem thêm: C? t? nhiên ti?ng Anh là gì?

  • Ví d? 1:

  A: I’m so sorry for making you upset.

  (Mình xin l?i vì ?ã làm b?n bu?n.)

  B: Never mind, it’s alright. I’ve forgotten about it.

  (Không sao ?âu. Mình ?ã quên h?t r?i.)

  Never mind là gì
  Never mind là gì?
  • Ví d? 2:

  A: I can’t go to the movies with you this weekend.

  (Mình không th? ?i xem phim v?i b?n vào cu?i tu?n này ???c r?i.)

  B: Never mind, we can watch it next time.

  ??ng lo, chúng ta có th? xem vào l?n sau nhé!

  • Ví d? 3:

  A: I forgot to bring my book to school today.

  (Hôm nay mình quên mang sách m?t r?i!)

  B: Never mind, I can lend you a copy.

  (Không sao ?âu, mình cho b?n m??n m?t cu?n nè!)

  Xem thêm: Do you mind if I: 2 cách tr? l?i + 4 bài t?p

  6 cách khác ?? nói never mind trong ti?ng Anh:

  M?c dù never mind là khá ph? bi?n nh?ng b?n c?ng có th? dùng nh?ng cách nói sau nhé:

  • It’s okay: Không sao, ?n c?.
  • Don’t worry about it: ??ng quá lo l?ng v? ?i?u ?ó!
  • Forget it: Quên nó ?i, không sao ?âu.
  • No problem: Không có v?n ?? gì ?âu nhé!
  • Let it go: Khó quá thì cho qua ?i nhé!
  • It doesn’t matter: Không thành v?n ??!

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua never mind là gì và m?t s? cách khác ?? nói never mind trong ti?ng Anh.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *