October là tháng m?y? 3 ?i?u thú v? b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  October là tháng m?y và ???c vi?t t?t nh? th? nào? Có nh?ng ?i?u thú v? nào v? October? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  October là tháng m?y?

  Trong ti?ng Anh thì October là tháng m??i trong l?ch Gregory. ???c vi?t t?t là “Oct” ho?c “Oct.” và ??ng th? m??i trong danh sách các tháng trong m?t n?m.

  T? “October” có ngu?n g?c t? ti?ng Latin “octo” ngh?a là “tám”, vì tháng October ???c xem nh? là tháng th? tám trong l?ch La Mã c? ??i.

  October là tháng m?y
  October là tháng m?y?

  Ví d?:

  My birthday is in October.

  (Sinh nh?t c?a tôi là vào tháng M??i.)

  We celebrate Thanksgiving in October in Canada.

  (Chúng tôi t? ch?c L? T? ?n vào tháng M??i ? Canada.)

  M?t s? ?i?u thú v? v? tháng 10

  Hoa c?a tháng October là hoa cúc và cúc h?a mi. Nh?ng loài hoa này th??ng có màu vàng, cam và tr?ng t??ng tr?ng cho s? ?m áp và ni?m vui.

  ?á quý c?a tháng October là opal và tourmaline. Opal có các màu s?c r?c r? và thay ??i tùy theo góc nhìn, trong khi tourmaline có th? có nhi?u màu s?c khác nhau.

  Xem thêm: Jun là tháng m?y? 12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Halloween là m?t ngày k? ni?m ???c t? ch?c vào ngày 31 tháng 10 hàng n?m. ?ây là m?t ngày l? truy?n th?ng c?a các n??c ph??ng Tây, n?i m?i ng??i th??ng m?c trang ph?c ma quái và ?i xin k?o t? nhà này sang nhà khác.

  Halloween có ngu?n g?c t? “All Hallows’ Eve” (?êm l? t?t c? các thánh), ngày tr??c ngày l? “All Saints’ Day” (Ngày l? t?t c? các thánh) trong ??o Thiên chúa giáo.

  October và 12 tháng vi?t t?t trong ti?ng Anh

  Tháng 1JanuaryJan.
  Tháng 2FebruaryFeb.
  Tháng 3MarchMar.
  Tháng 4AprilApr.
  Tháng 5MayMay.
  Tháng 6JuneJun.
  Tháng 7JulyJul.
  Tháng 8AugustAug.
  Tháng 9SeptemberSept.
  Tháng 10OctoberOct.
  Tháng 11NovemberNov.
  Tháng 12DecemberDec.
  12 tháng ti?ng Anh vi?t t?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua October là tháng m?y trong ti?ng Anh và m?t s? ?i?u thú v? v? tháng này.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *