On the contrary: 5 t? ??ng ngh?a và s? khác nhau v?i in contrast

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang tìm hi?u v? c?m t? on the contrary là gì, ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào, làm sao ?? phân bi?t in contraston the contrary? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  On the contrary là gì?

  Trong ti?ng Anh thì on the contrary là m?t c?m t? có ngh?a là “ng??c l?i”, “trái l?i” ho?c “?úng ng??c v?i ?i?u ?ã nói”.

  On the contrary ???c dùng ?? ch? s? ph?n ??i ho?c ph? nh?n m?t ý ki?n, quan ?i?m ho?c s? th?t tr??c ?ó.

  On the contrary th??ng ?i kèm v?i các t? nh? but, however, nevertheless ho?c yet ?? t?o thành m?t câu liên k?t.

  On the contrary
  On the contrary

  Ví d?:

  He is not lazy. On the contrary, he works very hard.

  (Anh ?y không l??i bi?ng. Ng??c l?i, anh ?y làm vi?c r?t ch?m ch?.)

  She didn’t fail the exam. On the contrary, she got a high score.

  (Cô ?y không tr??t k? thi. Trái l?i, cô ?y ???c ?i?m cao.)

  It’s not a boring book. On the contrary, it’s very interesting and exciting.

  (?ây không ph?i là m?t quy?n sách nhàm chán. Ng??c l?i, nó r?t thú v? và h?p d?n.)

  On the contrary ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào?

  On the contrary có th? ???c thay th? b?ng các c?m t? ??ng ngh?a nh?:

  • On the other hand
  • In contrast
  • Conversely
  • By contrast
  • Alternatively

  Xem thêm: Different from: C?u trúc, cách dùng & 10 bài t?p

  Quay l?i các ví d? ? trên:

  • He is not lazy. On the other hand, he works very hard.
  • She didn’t fail the exam. In contrast, she got a high score.
  • It’s not a boring book. Conversely, it’s very interesting and exciting.

  Tuy nhiên, b?n c?n l?u ý r?ng on the contrary không ph?i lúc nào c?ng có th? ???c dùng thay th? cho in contrast ho?c các c?m t? t??ng t?.

  S? khác nhau gi?a in contrast và on the contrary

  Trong ti?ng Anh thì c?m t? in contrast có ngh?a là “trái ng??c”, “khác bi?t” ho?c “so sánh”.

  In contrast ???c dùng ?? ch? s? t??ng ph?n ho?c ??i l?p gi?a hai hay nhi?u v?t, ng??i, s? v?t ho?c hi?n t??ng.

  In contrast không nh?t thi?t ph?i ch? s? ph?n ??i ho?c ph? nh?n m?t ý ki?n, quan ?i?m ho?c s? th?t tr??c ?ó.

  Ví d?:

  He likes classical music. In contrast, she prefers rock music.

  (Anh ?y thích nh?c c? ?i?n. Trái ng??c v?i ?ó, cô ?y thích nh?c rock.)

  The weather in the north is cold and rainy. In contrast, the weather in the south is hot and sunny.

  (Th?i ti?t ? mi?n b?c l?nh và m?a. Khác bi?t v?i ?ó, th?i ti?t ? mi?n nam nóng và n?ng.)

  He is tall and thin. In contrast, his brother is short and fat.

  (Anh ?y cao và g?y. So sánh v?i ?ó, anh trai anh ?y th?p và béo.)

  B?n có th? th?y r?ng in contrast không ch? s? ph?n ??i ho?c ph? nh?n mà ch? s? khác bi?t gi?a hai hay nhi?u th?.

  B?n c?ng có th? dùng các c?m t? nh? by contrast, in comparison, on the other hand ho?c alternatively ?? thay th? cho in contrast.

  ? các ví d? trên:

  • He likes classical music. By contrast, she prefers rock music.
  • The weather in the north is cold and rainy. In comparison, the weather in the south is hot and sunny.
  • He is tall and thin. On the other hand, his brother is short and fat.

  T?ng k?t on the contrary

  Tóm l?i, on the contrary là m?t c?m t? trong ti?ng Anh có ngh?a là “ng??c l?i”, “trái l?i” ho?c “?úng ng??c v?i ?i?u ?ã nói”.

  On the contrary ???c dùng ?? ch? s? ph?n ??i ho?c ph? nh?n m?t ý ki?n, quan ?i?m ho?c s? th?t tr??c ?ó.

  On the contrary có th? ???c thay th? b?ng các c?m t? nh? on the other hand, in contrast, conversely, by contrast ho?c alternatively.

  S? khác nhau gi?a in contraston the contraryin contrast ???c dùng ?? ch? s? t??ng ph?n ho?c ??i l?p gi?a hai hay nhi?u v?t, ng??i, s? v?t ho?c hi?n t??ng. In contrast không nh?t thi?t ph?i ch? s? ph?n ??i ho?c ph? nh?n m?t ý ki?n, quan ?i?m ho?c s? th?t tr??c ?ó.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua c?m t? on the contrary là gì, ??ng ngh?a v?i nh?ng t? nào, s? khác nhau gi?a in contraston the contrary.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *