On time và in time: 5 phút phân bi?t & cách dùng

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  B?n có bi?t s? khác nhau gi?a on timein time không? ?ây là hai c?m t? th??ng g?p trong ti?ng Anh nh?ng nhi?u ng??i hay nh?m l?n.

  Trong bài vi?t này, chúng ta s? phân bi?t s? khách nhau c?ng nh? cách s? d?ng on timein time m?t cách d? hi?u kèm theo nhi?u ví d? minh ho?.

  Sau khi ??c xong bài vi?t này, b?n s? không còn b? lúng túng khi s? d?ng hai c?m t? này n?a.

  On time và in time là gì?

  On time có ngh?a là ?úng gi?, không mu?n, không tr?.

  Chúng ta dùng on time khi mu?n nói r?ng m?t s? ki?n, m?t hành ??ng hay m?t ng??i nào ?ó tuân th? theo th?i gian ?ã ??nh tr??c ho?c mong ??i.

  On time và in time
  On time và in time

  Ví d?:

  The train arrived on time.

  (Tàu ??n ?úng gi?.)

  She always finishes her work on time.

  (Cô ?y luôn hoàn thành công vi?c ?úng gi?.)

  He was on time for the meeting.

  (Anh ?y ??n ?úng gi? cho cu?c h?p.)

  In time có ngh?a là k?p lúc, k?p th?i, tr??c khi quá mu?n.

  Chúng ta dùng in time khi mu?n nói r?ng m?t s? ki?n, m?t hành ??ng hay m?t ng??i nào ?ó có th? hoàn thành m?c tiêu ho?c tránh ???c h?u qu? x?u trong kho?ng th?i gian cho phép.

  Ví d?:

  She got to the airport in time to catch her flight.

  (Cô ?y ??n sân bay k?p lúc ?? b?t chuy?n bay c?a mình.)

  He recovered from his illness in time for his birthday.

  (Anh ?y bình ph?c t? c?n b?nh c?a mình k?p th?i cho sinh nh?t c?a anh ?y.)

  They arrived just in time to see the fireworks.

  (H? ??n v?a k?p lúc ?? xem pháo hoa.)

  Cách phân bi?t on time và in time

  ?? phân bi?t on timein time, b?n c?n chú ý ??n ng? c?nh và ý ??nh c?a ng??i nói.

  N?u b?n mu?n nói r?ng m?t ?i?u gì ?ó x?y ra ?úng theo l?ch trình ho?c k? ho?ch, b?n nên dùng on time.

  N?u b?n mu?n nói r?ng m?t ?i?u gì ?ó x?y ra tr??c khi quá tr? ho?c có th? gây ra v?n ??, b?n nên dùng in time.

  Ví d?:

  I have to be on time for work every day.

  (Tôi ph?i ??n công ty ?úng gi? m?i ngày.)

  Xem thêm: Everyday và every day: Phân bi?t s? khác nhau qua 4 hình thái

  I hope we can get there in time to see the sunset.

  (Tôi hy v?ng chúng ta có th? ??n ?ó k?p lúc ?? xem hoàng hôn.)

  ?ôi khi, on timein time có th? có cùng m?t ý ngh?a, nh?ng on time th??ng mang ngh?a tích c?c h?n, trong khi in time th??ng mang ngh?a tiêu c?c h?n.

  Ví d?:

  He was on time for the exam.

  (Anh ?y ??n ?úng gi? cho k? thi.)

  -> Ý ngh?a tích c?c, anh ?y ?ã chu?n b? t?t và không g?p khó kh?n gì.

  He was in time for the exam.

  (Anh ?y ??n k?p lúc cho k? thi.)

  -> Ý ngh?a tiêu c?c, anh ?y có th? ?ã g?p ph?i m?t s? tr?c tr?c và suýt b? tr?.

  T?ng k?t on time và in time

  Trong bài vi?t này, chúng ta ?ã phân bi?t s? khác nhau c?ng nh? cách dùng c?a thành ng? on timein time m?t cách d? hi?u kèm theo m?t s? ví d? minh ho?.

  B?n có th? áp d?ng nh?ng ki?n th?c này vào giao ti?p ti?ng Anh c?a mình m?t cách t? tin và chính xác.

  Xem thêm: Because và because of: C?u trúc, cách dùng, bài t?p (+20 bài t?p)

  N?u b?n mu?n h?c thêm nhi?u t? v?ng, ng? pháp và k? n?ng ti?ng Anh khác, hãy theo dõi blog c?a nextspeak.org nhé.

  Chúc b?n h?c ti?ng Anh vui v? và hi?u qu?!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *