Popular ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c popular ?i v?i gi?i t? gì, popular là t? lo?i gì, c?u trúc popular with sb s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Popular là t? lo?i gì?

  Popular là m?t tính t? trong ti?ng Anh, có ngh?a là ???c nhi?u ng??i yêu thích, ?ng h? ho?c quan tâm.

  Danh t???ng t?Tính t?Tr?ng t?
  PopularityPopularizePopularPopularly
  Word family c?a popular

  Popular có th? dùng ?? miêu t? ng??i, v?t, s? ki?n, xu h??ng ho?c ý ki?n.

  Ví d?:

  BTS is a very popular K-pop group in Vietnam.

  (BTS là m?t nhóm nh?c K-pop r?t ???c yêu thích ? Vi?t Nam.)

  Pho is a popular dish in Vietnamese cuisine.

  (Ph? là m?t món ?n ph? bi?n trong ?m th?c Vi?t Nam.)

  The World Cup is a popular event that attracts millions of viewers.

  (World Cup là m?t s? ki?n ???c nhi?u ng??i quan tâm và thu hút hàng tri?u khán gi?.)

  TikTok is a popular app for making and sharing short videos.

  (TikTok là m?t ?ng d?ng ph? bi?n ?? t?o và chia s? video ng?n.)

  It is a popular opinion that cats are better than dogs.

  (Nhi?u ng??i ??ng ý r?ng mèo t?t h?n chó.)

  Popular ?i v?i gi?i t? gì?

  Popular có th? ?i v?i nhi?u gi?i t? khác nhau ?? t?o ra nh?ng c?u trúc và ý ngh?a khác nhau.

  Popular ?i v?i gi?i t? gì
  Popular ?i v?i gi?i t? gì?

  Trong bài vi?t này, mình s? gi?i thi?u cho b?n 4 gi?i t? ph? bi?n nh?t mà popular th??ng ?i kèm: with, among, as và for.

  Popular with sb

  Popular with somebody có ngh?a là ???c ai ?ó yêu thích ho?c quý tr?ng. Somebody có th? là m?t ng??i hay m?t nhóm ng??i nào ?ó.

  Ví d?:

  She is very popular with her classmates.

  (Cô ?y r?t ???c b?n cùng l?p yêu thích.)

  This game is popular with children.

  (Trò ch?i này ???c tr? em ?a chu?ng.)

  He is not very popular with the critics.

  (Anh ?y không ???c các nhà phê bình ?ánh giá cao.)

  Popular ?i v?i gi?i t? gì: among

  Popular among sb c?ng có ngh?a là ???c ai ?ó yêu thích ho?c quý tr?ng, nh?ng somebody ch? có th? là m?t nhóm ng??i, không ph?i là m?t ng??i.

  Ví d?:

  This book is popular among teenagers.

  (Cu?n sách này ???c gi?i tr? ?a thích.)

  English is a popular language among learners.

  (Ti?ng Anh là m?t ngôn ng? ph? bi?n trong s? nh?ng ng??i h?c.)

  She is not very popular among her colleagues.

  (Cô ?y không ???c ??ng nghi?p quý m?n l?m.)

  Popular as sth

  Popular as something có ngh?a là ???c coi là ho?c ???c s? d?ng nh? là cái gì ?ó. Something có th? là m?t danh t?, m?t tính t? ho?c m?t c?m t?.

  Ví d?:

  He is popular as a singer and an actor.

  (Anh ?y ???c coi là m?t ca s? và m?t di?n viên n?i ti?ng.)

  This place is popular as a tourist destination.

  (N?i này ???c s? d?ng nh? là m?t ?i?m ??n du l?ch h?p d?n.)

  She is popular as the most beautiful woman in the world.

  (Cô ?y ???c coi là ph? n? ??p nh?t th? gi?i.)

  Popular ?i v?i gi?i t? gì: for

  Popular for sth có ngh?a là n?i ti?ng vì cái gì ?ó. Something có th? là m?t danh t?, m?t tính t? ho?c m?t c?m t?.

  Ví d?:

  He is popular for his sense of humor.

  (Anh ?y n?i ti?ng vì kh? n?ng hài h??c c?a mình.)

  This restaurant is popular for its seafood dishes.

  (Nhà hàng này n?i ti?ng vì các món ?n h?i s?n c?a nó.)

  She is popular for being the youngest billionaire in the world.

  (Cô ?y n?i ti?ng vì là t? phú tr? tu?i nh?t th? gi?i.)

  Phân bi?t “popular”, “common”, “famous”

  Popular, common và famous là ba tính t? trong ti?ng Anh có ngh?a t??ng ??ng nh?ng không gi?ng nhau hoàn toàn.

  B?n c?n phân bi?t chúng ?? s? d?ng chính xác trong các tình hu?ng khác nhau.

  • Popular có ngh?a là ???c nhi?u ng??i yêu thích, ?ng h? ho?c quan tâm, nh? ?ã gi?i thích ? trên.
  • Common có ngh?a là bình th??ng, thông th??ng, hay g?p ho?c ph? bi?n.

  Common không mang ý ngh?a tích c?c hay tiêu c?c, ch? miêu t? t?n su?t ho?c s? l??ng c?a m?t s? v?t hay hi?n t??ng.

  Ví d?:

  It is common to see motorcycles in Vietnam.

  (Vi?c th?y xe máy ? Vi?t Nam là r?t bình th??ng.)

  Rice is a common food in Asia.

  (G?o là m?t lo?i th?c ?n ph? bi?n ? Châu Á.)

  He has a common name that many people share.

  (Anh ?y có m?t cái tên ph? bi?n gi?ng nhi?u ng??i khác.)

  • Famous có ngh?a là ???c bi?t ??n r?ng rãi, có danh ti?ng ho?c có t?m quan tr?ng l?n.

  Famous mang ý ngh?a tích c?c và th??ng dùng ?? miêu t? nh?ng ng??i, v?t, s? ki?n ho?c công trình có giá tr? ho?c có ?nh h??ng l?n ??n xã h?i ho?c l?ch s?.

  Xem thêm: Famous ?i v?i gi?i t? gì: ch? 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Ví d?:

  Ho Chi Minh is a famous leader of Vietnam.

  (Bác H? là m?t nhà lãnh ??o n?i ti?ng c?a Vi?t Nam.)

  The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris.

  (Tháp Eiffel là m?t ??a danh n?i ti?ng ? Paris.)

  The Titanic is a famous movie that won many awards.

  (Titanic là m?t b? phim n?i ti?ng ?ã giành ???c nhi?u gi?i th??ng.)

  Bài t?p popular ?i v?i gi?i t? gì

  Bài t?p 1:

  Ch?n gi?i t? ?úng ?? ?i?n vào ch? tr?ng sau popular.

  1. The new movie is extremely popular ________ families.
   A. with
   B. among
   C. as
   D. for
  2. This brand of clothing is known to be popular ________ teenagers.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  3. The book is widely popular ________ its gripping storyline.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  4. This restaurant is popular ________ its delicious desserts.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  5. The novel is widely popular ________ readers of all ages.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  6. The new game is popular ________ children.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  7. The artist is highly popular ________ art collectors.
   A. with
   B. among
   C. as
   D. for
  8. The film became popular ________ its incredible special effects.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  9. The vacation spot is extremely popular ________ tourists.
   A. with
   B. among
   C. as
   D. for
  10. This product is popular ________ its versatility.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  11. The band is incredibly popular ________ music enthusiasts.
   A. with
   B. among
   C. as
   D. for
  12. The book is widely popular ________ its gripping storyline.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  13. The café is popular ________ its cozy ambiance.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  14. The trend is becoming popular ________ young professionals.
   A. with
   B. among
   C. as
   D. for
  15. The new fitness program is popular ________ health-conscious individuals.
   A. with
   B. among
   C. as
   D. for
  16. The TV series is popular ________ viewers worldwide.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  17. The car is popular ________ its fuel efficiency.
   A. among
   B. with
   C. as
   D. for
  18. The museum is popular ________ history buffs.
   A. with
   B. among
   C. as
   D. for
  19. The gadget is popular ________ tech-savvy consumers.
   A. with
   B. among
   C. as
   D. for
  20. The charity event is popular ________ philanthropists.
   A. with
   B. among
   C. as
   D. for

  ?áp án bài t?p 1:

  1. A. with
  2. A. among
  3. C. as
  4. D. for
  5. A. among
  6. A. among
  7. B. among
  8. D. for
  9. B. among
  10. D. for
  11. B. among
  12. A. among
  13. B. among
  14. A. with
  15. B. among
  16. A. among
  17. D. for
  18. B. among
  19. A. with
  20. A. with

  T?ng k?t popular ?i v?i gi?i t? gì

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua popular ?i v?i gi?i t? gì, popular là t? lo?i gì, c?u trúc popular with sb s? d?ng nh? th? nào c?ng nh? phân bi?t cách s? d?ng gi?a popular và common, famous.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *