Prior to là gì? 2 lo?i t? ?i sau prior to mà b?n c?n n?m

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Prior to là gì, sau prior to là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?ng Anh, prior to có ngh?a là “tr??c khi”, t?c là m?t cái gì ?ó tr??c m?t cái khác.

  Ví d?:

  Prior to starting his own business, John worked for a large corporation for 10 years.

  (Tr??c khi b?t ??u ra kinh doanh riêng, John ?ã làm vi?c cho m?t t?p ?oàn l?n trong 10 n?m.)

  I always check the weather forecast prior to planning any outdoor activities.

  (Tôi luôn xem d? báo th?i ti?t tr??c khi lên k? ho?ch cho b?t k? ho?t ??ng ngoài tr?i nào.)

  Sau prior to là gì?

  Sau prior to có th? là m?t danh t? (c?m danh t?) ho?c m?t danh ??ng t? (V-ing).

  Prior to + N / V-ing

  Xem thêm: C?m danh t? là gì? 4 cách s? d?ng mà b?n c?n bi?t

  Prior to là gì
  Prior to là gì?

  Ví d?:

  Prior to taking any medication, you should consult with your doctor.

  (Tham kh?o ý ki?n c?a bác s? tr??c khi dùng b?t k? lo?i thu?c nào.)

  Prior to the meeting, I reviewed all of the relevant documents.

  (Tôi xem xét t?t c? các tài li?u liên quan tr??c khi cu?c h?p di?n ra.)

  Xem thêm: Go up là gì? 5 c?m t? thú v? mà b?n có th? g?p m?i ngày

  S? khác nhau gi?a prior to và before

  Có m?t vài ?i?m khác bi?t gi?a 2 t? này nh? sau:

  • Prior to mang tính trang tr?ng h?n trong khi before thì dân dã h?n
  • Th? hai là prior to thì ???c theo sau b?i 1 danh t? ho?c danh ??ng t? (V-ing) trong khi before th??ng ???c theo sau b?i m?t danh t? ho?c m?nh ??…
  • Before có th? ??ng ??u, gi?a và th?m chí là cu?i câu còn prior to thì không th? ??ng cu?i câu
  • Prior to th??ng dùng ?? di?n t? m?t s? ki?n tr??c m?t s? ki?n khác trong khi before dùng ?? ch? kho?ng th?i gian tr??c m?t s? ki?n nào ?ó

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua prior to là gì, sau prior to là gì cùng m?t s? ví d? c? th?.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *