Respect ?i v?i gi?i t? gì? 3 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Respect ?i v?i gi?i t? gì, respect to hay for, respect for you là gì…Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Respect ?i v?i gi?i t? gì: for

  For chính là gi?i t? ph? bi?n nh?t ?i v?i t? respect khi chi?m ??n h?n 50% các tr??ng h?p xu?t hi?n trong câu.

  Respect for dùng ?? di?n t? s? tôn tr?ng ??i v?i ai ?ó ho?c m?t ?i?u gì ?ó.

  C?u trúc:

  Respect for sb / sth

  Respect ?i v?i gi?i t? gì
  Respect ?i v?i gi?i t? gì?

  Ví d?:

  We should have respect for our elders.

  (Chúng ta nên tôn tr?ng ng??i l?n tu?i.)

  He showed great respect for her achievements.

  (Anh ta ?ã th? hi?n s? tôn tr?ng l?n lao ??i v?i nh?ng thành t?u c?a cô ?y.)

  With respect to sth

  With respect to sth dùng ?? mô t? m?i liên h? gi?a 2 v?n ?? nào ?ó và có th? d?ch là “liên quan ??n”…

  Xem thêm: Admire ?i v?i gi?i t? gì? 95% ?i v?i gi?i t? này

  Ví d?:

  With respect to your question about the schedule, we will provide an update soon.

  (Liên quan ??n câu h?i c?a b?n v? l?ch trình, chúng tôi s? s?m c?p nh?t thông tin.)

  The company has made significant progress with respect to environmental sustainability.

  (Công ty ?ã ??t ???c ti?n b? ?áng k? liên quan ??n b?o v? môi tr??ng.)

  In respect of sth

  In respect of sth c?ng có ngh?a là “v?” ho?c “liên quan ??n” m?t ?i?u gì ?ó và th??ng ???c s? d?ng trong các ng? c?nh trang tr?ng ho?c trong kinh doanh…

  Ví d?:

  The policy was revised in respect of employee benefits.

  (Chính sách ?ã ???c ?i?u ch?nh liên quan ??n các phúc l?i cho nhân viên.)

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua respect ?i v?i gi?i t? gì, respect to hay for, respect for you là gì…Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *