Satisfied ?i v?i gi?i t? gì? Ch? 2 cách dùng mà b?n nên bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c satisfied ?i v?i gi?i t? gì, satisfied + gì? Satisfied là lo?i t? gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé (kèm ví d? c? th?).

  Satisfied là m?t tính t? có ngh?a là “hài lòng, tho? mãn”.

  ?ây là m?t t? v?ng c? b?n trong ti?ng Anh mà b?n có th? s? d?ng ?? di?n t? c?m giác c?a mình ??i v?i m?t tình hu?ng ho?c s? vi?c.

  ?? s? d?ng ?úng gi?i t? v?i t? “satisfied”, chúng ta c?n hi?u rõ các gi?i t? ph? bi?n ???c s? d?ng cùng v?i t? này.

  Xem thêm: Surprised ?i v?i gi?i t? gì? 5 d?ng chính kèm l?u ý

  D??i ?ây là các gi?i t? th??ng ???c s? d?ng cùng v?i t? “satisfied”:

  1/ Satisfied ?i v?i gi?i t? gì: with

  ?ây là gi?i t? ph? bi?n nh?t ???c s? d?ng cùng v?i t? “satisfied”. Nó ???c s? d?ng ?? di?n t? s? hài lòng ??i v?i m?t th? gì ?ó ho?c m?t ng??i nào ?ó.

  Satisfied ?i v?i gi?i t? gì
  Satisfied ?i v?i gi?i t? gì?

  satisfied with sb/sth

  Ví d?:

  I am satisfied with my exam results.

  (Tôi hài lòng v?i k?t qu? thi c?a mình.)

  Are you satisfied with the service here?

  (B?n hài lòng v?i d?ch v? ? ?ây không?)

  2/ Satisfied ?i v?i gi?i t? gì: of

  C?u trúc satisfied of sth có ngh?a là ch? th? ???c nh?c ??n ch?p nh?n m?t ?i?u gì ?ó là s? th?t mà khó có th? thay ??i ???c.

  satisfied of sth

  Ví d?:

  The lawyer was satisfied of all the evidence presented in court.

  (Lu?t s? ch?p nh?n t?t c? các b?ng ch?ng ???c ??a ra tr??c tòa.)

  The investigators needed to be satisfied of all the facts before making any conclusions.

  (Các ?i?u tra viên c?n ph?i ch?p nh?n t?t c? các s? th?t tr??c khi ??a ra b?t k? k?t lu?n nào.)

  Tuy nhiên, có m?t vài tr??ng h?p mà s? d?ng gi?i t? cùng v?i t? “satisfied” là không c?n thi?t.

  Ví d?:

  I am satisfied.

  (Tôi hài lòng.)

  Trong tr??ng h?p này, t? “satisfied” ?ã di?n t? ??y ?? ý ngh?a c?a s? hài lòng c?a b?n và không c?n thêm b?t k? gi?i t? nào khác.

  Vi?c s? d?ng ?úng gi?i t? v?i t? “satisfied” là r?t quan tr?ng ?? di?n ??t ý ngh?a chính xác và tránh gây ra nh?ng hi?u l?m không ?áng có.

  B?n có th? áp d?ng các ví d? và cách s? d?ng trên ?? nâng cao k? n?ng s? d?ng ngôn ng? c?a mình.

  Xem thêm: Decision ?i v?i gi?i t? gì? 6 cách dùng mà b?n nên bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua satisfied ?i v?i gi?i t? gì, satisfied + gì? Satisfied là lo?i t? gì kèm ví d? c? th?.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *