Sau very là gì? 3 lo?i t? th??ng ?i sau very

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c sau very là gì? Very ?i v?i lo?i t? gì: tính t? (adj) hay tr?ng t? (adv) hay danh t?? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Trong ti?ng Anh, “very” là m?t t? r?t ph? bi?n ???c s? d?ng ?? bày t? m?c ?? c?a m?t tính t? ho?c tr?ng t?.

  Xem thêm: Similar ?i v?i gi?i t? gì? 3 cách dùng mà ai c?ng nên bi?t

  Tuy nhiên, ?? s? d?ng t? này m?t cách chính xác, chúng ta c?n hi?u rõ v? cách s? d?ng và k?t h?p nó v?i các t? lo?i khác.

  Very + adv/adj

  ??u tiên, chúng ta c?n bi?t r?ng “very” là m?t tr?ng t?, ?i kèm v?i m?t tính t? ho?c tr?ng t? ?? t?ng c??ng m?c ??. Ví d?:

  He is very tall.

  (Anh ta r?t cao.)

  She sings very well.

  (Cô ?y hát r?t hay.)

  Sau very là gì
  Sau very là gì: tính t? và tr?ng t?

  Sau very là gì: danh t?

  Ngoài ra, “very” có th? ???c s? d?ng ?? ?i kèm v?i m?t danh t? ?? di?n t? s? t??ng ph?n ho?c so sánh.

  Ví d?:

  That is a very big dog.

  (?ó là m?t con chó r?t to.)

  She has a very beautiful voice.

  (Cô ?y có gi?ng hát r?t ??p.)

  Khi s? d?ng “very”, chúng ta c?n l?u ý r?ng nó th??ng ?i kèm v?i các tính t? ??n âm ti?t, ch? không ph?i v?i các tính t? kép âm ti?t.

  Ví d?:

  She is very happy.

  (Cô ?y r?t vui.)

  He is very handsome.

  (Anh ta r?t ??p trai.)

  Tuy nhiên, chúng ta không nên s? d?ng “very” v?i các tính t? kép nh? “beautiful”, “wonderful”, “delicious”, vì chúng ?ã di?n t? m?c ?? cao ?? r?i.

  Ví d?:

  She is very beautiful. (Sai)

  She is beautiful. (?úng)

  Cu?i cùng, chúng ta c?ng có th? s? d?ng các t? thay th? khác thay vì “very” ?? bi?u ??t m?c ?? c?a tính t? ho?c tr?ng t? m?t cách ?a d?ng và sáng t?o h?n.

  Ví d?:

  He is extremely tall.

  (Anh ta vô cùng cao.)

  She sings exceptionally well.

  (Cô ?y hát ??c bi?t hay.)

  Tóm l?i, “very” là m?t tr?ng t? ???c s? d?ng ?? t?ng c??ng m?c ?? c?a m?t tính t? ho?c tr?ng t?.

  Chúng ta c?n hi?u rõ cách s? d?ng và k?t h?p nó v?i các t? lo?i khác ?? tránh s? d?ng sai cách.

  Ngoài ra, chúng ta c?ng có th? s? d?ng các t? thay th? khác ?? bi?u ??t m?c ?? m?t cách ?a d?ng và phong phú h?n.

  V?i nh?ng ví d? c? th? và l?u ý trên, hy v?ng b?n có th? hi?u rõ h?n v? cách s? d?ng tr?ng t? “very” trong ti?ng Anh.

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua sau very là gì kèm ví d? c? th?.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *