Suggest to V hay Ving: Ch? 1 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

[QC] Kéo xu?ng d??i ?? ti?p t?c ??c bài vi?t n?u b?n không có nhu c?u tìm hi?u app h?c ti?ng Anh này nhé!

CLICK VÀO HÌNH ?? XEM THÊM >>>

Mã khuy?n mãi ELSA Premium

KHUY?N MÃI 58%

FLASH SALE ELSA PRO TR?N ??I

LUY?N NÓI TR?C TI?P CÙNG AI

?ã bao gi? b?n c?m th?y không t? tin khi nói ti?ng Anh và lo l?ng v? phát âm c?a mình? Elsa Speak có th? giúp b?n v??t qua ?i?u này! S? d?ng Trí tu? nhân t?o cá nhân hóa, ph?n m?m này s? giúp b?n c?i thi?n phát âm và kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh c?a b?n ?áng k?. ??ng b? l? c? h?i g?p g? nh?ng ng??i m?i và t? tin khi trò chuy?n b?ng ti?ng Anh!

N?i dung:

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c suggest to V hay Ving, suggest + V gì, suggest + Ving ngh?a là gì, c?u trúc suggest sb doing sth có ?úng không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé!

  Suggest to V hay Ving?

  Trong ti?ng Anh thì suggest có ngh?a là “?? xu?t”, “g?i ý”, ho?c “?? ngh?”.

  Suggest ch? ?i v?i m?t d?ng t? duy nh?t là Ving cho nên c?u trúc suggest (sb) to V là không chính xác nhé!

  Ta có c?u trúc sau:

  suggest doing sth: g?i ý làm gì ?ó

  Suggest to V hay Ving
  Suggest to V hay Ving?

  Ví d?:

  James suggested watching the latest sci-fi movie this weekend.

  (James g?i ý xem b? phim khoa h?c vi?n t??ng m?i nh?t vào cu?i tu?n này.)

  She suggested trying the new Italian restaurant downtown for dinner.

  (Cô ?y ?? xu?t th? ?n t?i ? nhà hàng Ý m?i ? trung tâm thành ph?.)

  The teacher suggested studying vocabulary daily for better language skills.

  (Giáo viên ?? ngh? h?c t? v?ng hàng ngày ?? c?i thi?n k? n?ng ngôn ng?.)

  C?u trúc suggest sb doing sth có ?úng không?

  C?u trúc suggest sb doing sth là không chính xác. N?u b?n mu?n nói ?? ngh? ai làm gì ?ó thì có th? s? d?ng c?u trúc sau nhé:

  suggest (that)…: ?? ngh?…

  Ví d?:

  She suggested him joining the club. => Sai

  She suggested that he join the club. => ?úng

  (Cô ?y ?? ngh? anh ta tham gia câu l?c b?.)

  T?ng k?t suggest to V hay Ving

  Tóm l?i suggest ch? ?i v?i m?t d?ng ??ng t? duy nh?t là Ving trong c?u trúc suggest doing sth có ngh?a là ?? ngh?, g?i ý làm gì ?ó.

  Các c?u trúc khác nh? suggest (sb) to do sth hay suggest sb doing sth là không chính xác. B?n có th? s? d?ng c?u trúc thay th? là suggest (that)

  Xem thêm: Advise to V hay Ving: 2 c?u trúc mà b?n c?n bi?t

  Nh? v?y là mình v?a ?i qua suggest to V hay Ving, suggest + V gì, suggest + Ving ngh?a là gì, c?u trúc suggest sb doing sth có ?úng không.

  Chúc b?n h?c t?t nhé!

  Bình lu?n

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *