bài tập

 • The teacher said that about 10

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D tương ứng với mỗi từ hoặc cụm từ gạch chân dưới đây cần sửa lại để được câu đúng. The teacher said that (A) about 10 children need (B) special (C) help in reading. (D) A. said thatB. needC. specialD. in reading Đáp án: B. need Lời…

  Xem thêm

 • Olga was about to say something about the end of the movie. He was stopped by his friends right then.

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D gần nghĩa nhất với câu sau: Olga was about to say something about the end of the movie. He was stopped by his friends right then. A. Hardly had Olga intended to say something about the end of the movie before he was stopped by his friends.B.…

  Xem thêm

 • We all admire him…having

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: We all admire him __________ having changed both his attitude and behaviours towards the environmental issues. A. aboutB. forC. withD. at Đáp án: B. for Lời giải: Đối với từ admire ta có cấu trúc sau: Admire sb for…

  Xem thêm

 • At this time last night,…

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: At this time last night, she__________and he__________the newspaper. A. is cooking / is readingB. was cooking / was readingC. has cooked / is readingD. was cooking / read Đáp án: B. was cooking / was reading Lời giải: Ở đây ta có cụm từ…

  Xem thêm

 • Stop talking joe the teacher said

  Chuyển các câu sau sang thể gián tiếp: 21. “Stop talking, Joe,” the teacher said.  –> The teacher told Joe to stop talking. 22. “Be patient,” she said to him. –> She told him to be patient. 23. “Go to your room,” her father said to her. –> Her father told her to go to…

  Xem thêm

 • I will have finished my homework

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: __________________, I will have finished my homework.A. By the time you returnB. After you returnC. As soon as you returnD. At the time you return Đáp án: A. By the time you return Lời giải: Ta thấy vế sau là thì tương lai hoàn thành…

  Xem thêm

 • She said to me that she…

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống: She said to me that she __________ to me the Sunday before. A. wroteB. has writtenC. was writingD. had written Đáp án: D. had written Lời giải: Trong câu tường thuật gián tiếp ta lùi 1 thì so với thì gốc. “She…

  Xem thêm

 • Murder is the most serious of all crimes

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D gần nghĩa nhất với câu sau: Murder is the most serious of all crimes. A. Murder is very serious.B. No crime is more serious than murder.C. Everyone is very afraid of murder.D. Murder is the dangerous crime. Đáp án: B. No crime is more serious than murder.…

  Xem thêm

 • Ms mai asked me how she could…

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: Ms. Mai asked me how she could__________household chores equally in her family. A. makeB. divideC. giveD. contribute Đáp án: B. divide Lời giải: Ta có: Divide household chores có nghĩa là phân chia công việc nhà –> đáp án…

  Xem thêm

 • Jenny’s engagement ring is enormous it have cost a fortune

  Câu hỏi: Chọn A B C hoặc D để điền vào chỗ trống trong câu sau: Jenny’s engagement ring is enormous! It______________have cost a fortune. A. mustB. mightC. willD. should Đáp án: A. must Lời giải: Ta có cấu trúc must have done sth (chắc hẳn là…): người nói suy đoán dựa trên nhận định…

  Xem thêm