Tag: gi?i t?

 • Pleased ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c pleased ?i v?i gi?i t? gì thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Pleased là gì? Trong ti?ng Anh thì pleased là m?t tính t? có ngh?a là hài lòng, vui m?ng, th?a mãn ho?c h?nh phúc. Pleased th??ng ???c dùng ?? di?n t? c?m xúc…

 • Concerned ?i v?i gi?i t? gì: 7 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c concerned ?i v?i gi?i t? gì, concern + gì, concerned with hay concerned about? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Concerned là gì? Concerned là m?t tính t?, có ngh?a là lo l?ng, quan tâm ho?c liên quan ??n ?i?u gì ?ó. Concerned có th? ?i…

 • Tired ?i v?i gi?i t? gì: Ch? 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c tired ?i v?i gi?i t? gì, có ph?i là tired from và tired of không, tired of + gì, tired là t? lo?i gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Tired là gì? Tr??c khi tìm hi?u v? các gi?i t? ?i kèm v?i tired, b?n…

 • Independent ?i v?i gi?i t? gì: Ch? 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c independent ?i v?i gi?i t? gì, independent + gì, independent có ?i v?i of hay on không? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Independent là lo?i t? gì? Independent là m?t tính t?, có ngh?a là ??c l?p, không ph? thu?c vào ai ho?c cái gì, t? do…

 • Bored ?i v?i gi?i t? gì: 3 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  B?n có bao gi? th?c m?c bored ?i v?i gi?i t? gì không? Bored là m?t tính t? r?t ph? bi?n trong ti?ng Anh, có ngh?a là chán, bu?n t?. Nh?ng b?n có bi?t r?ng bored có th? ?i v?i nhi?u gi?i t? khác nhau ?? t?o ra nh?ng ý ngh?a và cách s? d?ng…

 • Popular ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c popular ?i v?i gi?i t? gì, popular là t? lo?i gì, c?u trúc popular with sb s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Popular là t? lo?i gì? Popular là m?t tính t? trong ti?ng Anh, có ngh?a là ???c nhi?u ng??i…

 • Agree ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n nên bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c agree ?i v?i gi?i t? gì, agree on hay agree with thì cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Agree là gì? Theo t? ?i?n Oxford, agree là m?t ??ng t? có ngh?a là “??ng ý, tán thành, nh?t trí”. Agree có th? ???c s? d?ng trong…

 • Excited ?i v?i gi?i t? gì: 4 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Excited ?i v?i gi?i t? gì, excited at và excited about, excited about + gì? Cùng mình tìm hi?u trong bài vi?t sau nhé! Excited là m?t tính t? có ngh?a là hào h?ng, h?ng thú, ph?n khích…và th??ng ?i kèm v?i các gi?i t? sau: Excited ?i v?i gi?i t? gì: about About có…

 • Prevent ?i v?i gi?i t? gì: Ch? 1 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c prevent ?i v?i gi?i t? gì, prevent from + gì, có ?i v?i gi?i t? to hay không, c?u trúc prevent sb from doing sth s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Prevent ?i v?i gi?i t? gì: from Trong ti?ng Anh,…

 • Capable ?i v?i gi?i t? gì: 1 gi?i t? duy nh?t mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c capable ?i v?i gi?i t? gì, be capable of doing something là gì, c?u trúc be capable of ???c s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Capable ?i v?i gi?i t? gì: of Capable ch? ?i v?i m?t gi?i t? duy nh?t…