Tag: gi?i t?

 • Blame ?i v?i gi?i t? gì: 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Blame ?i v?i gi?i t? gì, blame on hay blame for, blame sth + on sb là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Hôm nay, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? m?t t? v?ng r?t quen thu?c nh?ng c?ng gây nhi?u khó kh?n cho ng??i h?c, ?ó là blame. Blame…

 • Result ?i v?i gi?i t? gì: 3 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Result ?i v?i gi?i t? gì, as a result ?i v?i gi?i t? gì, result in + gì, result in ?i v?i gì, result from và result of s? d?ng trong tr??ng h?p nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Result v?a là m?t ??ng t? v?a là m?t danh t?. Trong…

 • Surprised ?i v?i gi?i t? gì: 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c surprised ?i v?i gi?i t? gì, at hay by hay to? Surprised + gì, be surprised at s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé! Surprised là m?t tính t? có ngh?a là b?t ng?, ng?c nhiên ho?c kinh ng?c. Nó ???c s?…

 • Good ?i v?i gi?i t? gì: 90% ?i v?i 3 gi?i t? này

  Good ?i v?i gi?i t? gì, very good ?i v?i gi?i t? gì, sau good là gi?i t? gì? Good at hay good for, be good for là gì, good for + gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Good là m?t t? c?c k? ph? bi?n trong ti?ng Anh. Lúc m?i…

 • Worried ?i v?i gi?i t? gì: ch? 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c worried ?i v?i gi?i t? gì, be worried about + gì, worried about Ving hay to V, worried là lo?i t? gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Worried là m?t tính t? có ngh?a là “lo l?ng”, “b?n kho?n” ho?c “s? hãi” v? ?i?u gì…

 • Awareness ?i v?i gi?i t? gì: ch? 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Awareness ?i v?i gi?i t? gì, raise awareness ?i v?i gi?i t? gì, raise awareness of hay about? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Trong ti?ng Anh thì awareness là m?t danh t? có ngh?a là “s? nh?n th?c”, “s? hi?u bi?t” ho?c m?i quan tâm v? m?t v?n ?? nào ?ó.…

 • Aware ?i v?i gi?i t? gì: duy nh?t 1 gi?i t? b?n c?n bi?t

  Aware ?i v?i gi?i t? gì, aware of + gì, c?u trúc be aware of s? d?ng nh? th? nào? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé! Trong ti?ng Anh thì aware là m?t tính t? có ngh?a là có nh?n th?c, hi?u bi?t ho?c nh?n ra m?t ?i?u gì ?ó. Danh t?…

 • Responsible ?i v?i gi?i t? gì: ch? 3 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c be responsible ?i v?i gi?i t? gì? Sau responsible là gì, responsible to hay for? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau nhé (kèm ví d? c? th?). Trong ti?ng Anh, chúng ta có m?t s? t? ??c bi?t g?i là “gi?i t?” (preposition). Gi?i t? th??ng ???c…

 • Famous ?i v?i gi?i t? gì: ch? 2 gi?i t? mà b?n c?n bi?t

  Có ph?i b?n ?ang th?c m?c famous ?i v?i gi?i t? gì, famous là lo?i t? gì, be famous for là gì, sau famous for là gì? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé (kèm ví d? c? th?). Trong ti?ng Anh, famous là m?t tính t? th??ng ???c s? d?ng ?? miêu…

 • Similar ?i v?i gi?i t? gì: 2 gi?i t? mà b?n nên bi?t

  Similar ?i v?i gi?i t? gì, to hay with? Cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t này nhé (kèm ví d? c? th?). Trong ti?ng Anh, có r?t nhi?u gi?i t? ???c s? d?ng ?? ch? s? t??ng t? gi?a hai ho?c nhi?u v?t, hi?n t??ng ho?c ý t??ng. Trong bài vi?t này, chúng ta…